Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z porady Asociace SPŠ ČR konané dne 5. 1. 2012 v Praze

David Horehleď | 12. února 2012, 18:11Datum: 5.1.2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni: Ing. Zajíček, Mgr. Ungermannová, Bc. Šindelář, Ing. Šípek, Ing. Šorm, Ing. Načeradský, Ing. Drašnerová, Ing. Koutník, Ing. Šlapák, Ing. Zapletal, Ing. Zatloukal, Ing. Král, Ing. Vacek, Ing. Tobiáš
Nepřítomni: Ing. Žemlička, Ing. Vítů, Ing. Kaličinský
Hosté: Ing. Finke (MŠMT), Ing. Jadrný (SSŠČMS)

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • seznámení s programem porady
 2. Představení návrhu reformy financování školství  - pan Ing. V. Finke
  • seznámil přítomné s důvodem připravované reformy financování školství
  • hlavní důvody MŠMT jsou:
   potlačit negativní jev – financování škol normativem na žáka (protože převažuje počet přijatých žáků do škol nad cílem, zda žáci mají na danou úroveň vzdělání)
   všechny školy ve všech krajích by měly dostávat stejné finanční prostředky
  • požádal ASPŠ ČR, aby se vyjádřila k návrhu reformy financování a pro každý obor vzdělávání definovala parametry, které by byly základem pro financování
  • hlavním parametrem by měl být týdenní počet odučených hodin v daném oboru vzdělávání

  Připomínky z pléna k vystoupení pana Finkeho:


  Ing. Zapletal
  • přínos reformy vidí v minimalizaci vlivu zřizovatele na financování škol
  • velkou chybou, která stále chybí a není obsažena ani v návrhu reformy je chybějící systém kontroly kvality
  • v návrhu reformy chybí započítání správců laboratoří, učeben ICT, správců sítí do normativů, bez těchto pracovníků, kteří sice nevykonávají přímou pedagogickou činnost, ale výuka je bez nich neuskutečnitelná  
  Ing. Vacek
  • naplněnost tříd úzce souvisí s problémem přijímacího řízení, tj. systém dvou přihlášek
  Ing. Zatloukal
  • reagoval na  optimalizaci škol a slučování oborů  s malou naplněností tříd do jedné školy
  • žáci nemají vždy ochotu  ani možnost dojíždět za daným oborem vzdělání, znemožňuje jim to např. dopravní dostupnost v krajích a také finanční a časová náročnost, proto volí jiný obor vzdělání, který mají blízko a některé obory například z tohoto důvodu zanikají 
  Ing. Drašnerová
  • vznesla dotaz na pana Finkeho, jak bude řešeno financování víceoborových tříd
  • víceoborové třídy musí mít zvláštní normativ
  Ing. Šindelář
  • navrhl, aby byla nejprve vyřešena všechna legislativní opatření a pak teprve řešeno financování škol
  Ing. Šlapák
  • navrhl vrátit financování škol pod MŠMT
  Ing. Finke
  • reagoval na návrh Ing. Šlapáka – kraje jsou zřizovatelé a mají své místo
  • vyzval ASPŠ ČR, aby zpracovala návrhy k financování škol, aby byly vydefinovány potřebné parametry k financování škol
  • cílem reformy je zoptimalizovat obory a zefektivnit finanční prostředky a financovat co je třeba
  Ing. Šípek
  • parametr počet hodin, ale vyplývá z RVP, které jsou platné
  Ing. Finke
  • reagoval na připomínku a tím, že chybí druhý parametr a to je počet žáků ve třídě
 3. Rada asociace projednala a schválila připomínky k připravované reformě, které budou v rámci připomínkového řízení předány Unii CZESHA (viz Připomínky ke "Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství")
 4. Revize RVP
  Ing. Zajíček se dotázal přítomných, zda navržená úprava struktury ŠVP (dle ŠVP pro obchodní akademie) je použitelná u všech oboru kategorie M. Přítomní souhlasili.
 5. Novela vyhlášky o přijímacím řízení
  Byly projednány připomínky k chystané novele, připomínky budou předány na MŠMT.
 6. Informace o soukromých odborných školách – Ing. Jadrný
  Ing. Jadrný vysvětlil způsob financování soukromých škol a s kontrolními mechanismy, které jsou využívány.
 7. Novela školského zákona
  členové ASPS ČR požádali Ing. Zajíčka, aby kontaktoval právní oddělení MŠMT a požádal o výklad  paragrafu 166 (odstavec 2,3)  
Zapsala: Ing. Iva Chalupová
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček