Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 11. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 31. 10. 2000

David Horehleď | 14. září 2006, 10:11 1. VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:
  1. SPŠ,Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava
  2. SOŠ, Zábřeh, Petra Bezruče 2a, 789 01 Zábřeh
  3. SPŠ, Hrabákova 271, 261 80 Příbram 2
 2. VH ASPŠ schvaluje:
  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Přenesení Kanceláře Asociace do Kopřivnice
  4. Odměnu
   • předsedovi Asociace - 13.000,- K
   • členům rady a vedoucím odborných sekcí - 2.000,- Kč
   • vedoucí Kanceláře Asociace - 4.000,- Kč
  5. Výši příspěvku placeného členy asociace na metodickou a koordinační činnost Asociace pro příští období - 2.000,- Kč
 3. VH ASPŠ se usnesla na této změně stanov:
  1. Mění funkční období všech volených orgánů na 5 let. Pověřuje radu ASPŠ upravit nejbližší funkční období v návaznosti na termíny voleb Sdružení asociací CZESHA. Schvaluje změnu počtu členů rady ASPŠ na 14 s tím, že každý kraj bude reprezentován jedním členem rady.
  2. V období mezi konáním VH ASPŠ pověřuje radu, aby v návaznosti na krajskou strukturu kooptovala nového člena rady v případě, že zvolený člen rady přestane svou funkci vykonávat. Tuto kooptaci musí rada předložit ke schválení nejbližší VH ASPŠ.
 4. VH ASPŠ volí orgány Asociace:
  1. předseda - Ing. Jaroslav Ponec
  2. členové rady dle krajů
   • Praha - Ing. Jaroslav Červený
   • Hradec Králové - Ing. Evžen Havlík
   • České Budějovice - Ing. Josef Horažďovský
   • Plzeň - Ing. Jaroslav Kunte
   • Liberec - Ing. Václav Šefčík
   • Střední Čechy - Ing. Petr Richter
   • Olomouc - Ing. Petr Šafránek
   • Ostrava - Ing. Jaroslav Ponec
   • Brno - Ing. Vilém Koutník
   • Karlovy Vary - Ing. Záviš Kulík
   • Ústí nad Labem - Ing. Josef Šlapák
   • Jihlava - Ing. Miroslav Votinský
   • Pardubice - Ing. Miroslav Zapletal
   • Zlín - Ing. Jaroslav Lednický
  3. revizní komise
   • Ing.Marie Plocková
   • Ing.Petr Hlávka
   • Ing.Záviš Kulík
  4. vedoucí odborných sekcí:
   • Strojírenská - Ing. Jaroslav Lednický
   • Elektrotechnická - Ing. Marie Plocková
   • Chemická - Ing. Vilém Koutník
   • Stavební - Ing. Pravdomil Gebauer
   • Technických lyceí - Ing. Jan Mizerovský
 5. K projednávaným bodům přijala VH ASPŠ tato stanoviska:

  K otázkám financování
  1. Očekáváme, že i v novém krajském uspořádání bude v co možná nejvyšší míře zachován normativní způsob financování škol. Tento způsob považujeme za velmi transparentní a motivující školy k efektivnímu ekonomickému chování.
  2. Projevujeme krajní znepokojení nad několikaletým trvalým poklesem ONIV, který jedo budoucna bezpodmínečně nutné napravit. Tímto poklesem se vytváří neustále se prohlubující vnitřní dluh, který nejen že brání v dalším rozvoji škol, ale u menších subjektů již ohrožuje samu jejich existenci. Za řešení této situace nelze v žádném případě považovat nevytváření odpisů a nenaplňování FRIMu, protože tak neodstraníme podstatu dluhu, ale pouze informaci o jeho velikosti.
  3. V napjatém rozpočtu neinvestičních nákladů se prohlubuje problém povinných výdajů škol potřebných na zajištění agend PO, CO, BOZP, ochranu životního prostředí, náklady na Internet apod. Ke snížení těchto výdajů by značně přispělo, kdyby MŠMT prostřednictvím některé ze svých přímo řízených organizací zpracovalo a vydalo příslušné metodické pokyny, místo toho, aby se tím každá ze škol zabývala samostatně. Při zpracování těchto pokynů nabízíme svou spolupráci.
  4. V souvislosti s významným podfinancováním regionálního školství se prohlubují závažné problémy také v oblasti mzdové. V odborném školství narůstá problém získávání perspektivních učitelů pro výuku odborných předmětů, neboť tito lidé patří do jiné části trhu práce než do školství. Zvláště zde není možné ve školách nabídnout adekvátní platové podmínky. Důsledkem je alarmující odliv zejména mladých inženýrů a odborníků žádaných profesí a nemožnost jejich odpovídající náhrad
  K otázkám koncepčním:
  1. Pociťujeme citelnou absenci kariérního řádu pro pedagogické pracovníky a jeho motivační funkce. Práce na této problematice je nezbytné urychlit včetně vyřešení adekvátního finančního zajištění celého systému.
  2. Doporučujeme zodpovědně zvážit všechna rizika, která v současné školské soustavě představuje koncepce víceletých gymnázií, zejména v souvislosti s potřebnou reformou druhého stupně ZŠ a vzhledem k potřebě vytváření diferencovaných vzdělávacích cest v tomto stupni ZŠ.
  3. V nové koncepci maturitní zkoušky považujeme za vhodné zakomponovatkritéria pro splnění základní úrovně náročnosti i do vyšší úrovně náročnosti. Pokud k tomu nedojde,je reálné nebezpečí spekulativního chování a vysokého počtu požadavků na revizi maturitní zkoušky.
  4. Znovu zdůrazňuje význam specifických tradic středního odborného školství v naší zemi. Udržení a rozvíjení těchto tradic považujeme za otázku zásadního významu. Jsme přesvědčeni, že je v souladu s nespornou diverzitou školských systémů členských zemí EU. Na druhé straně lze nepochybně v rámci těchto tradic reagovat na současné trendya potřeby středního odborného školství v souvislosti s posilováním jeho obecně vzdělávacího charakteru jak ve všeobecných tak i odborných oblastech.
  5. Znovu konstatujeme, že trvá problém nedostatku odborných učebnic a uvědomujeme si, že tento problém souvisí i s přetrvávající roztříštěností oborů. Domníváme se, že možné východisko spočívá v řešení rámcovýchstudijních programů se související odbornou dokumentací a jsme připraveni na tomto řešení spolupracovat.
  6. V souvislosti s nově vytvářenou krajskou strukturou považujeme za vhodné legalizovat vztah CZESHA též směrem k ministerstvu vnitra a ověřujeme našeho zástupce, aby tento názor předneslv radě CZESHA.