Standardy materiálního a personální zabezpečení

David Horehleď | 22. října 2006, 21:33Pro zajištění výuky na technickém lyceu je třeba využívat především sbírek všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a dalšího materiálního vybavení školy. Zejména se jedná o tato pracoviště - rýsovna, učebna výpočetní techniky, pracoviště pro výuku CAD (16 míst), multimediální učebny, elektrotechnické laboratoře, a další odborné učebny podle profilu školy. Pro výuku přírodovědných předmětů - fyziky, chemie a biologie - je třeba zajistit vybavení uče-ben a sbírek na gymnaziální úrovni (podle požadavků osnov). Pro laboratorní cvičení z chemie a fyziky se předpokládá výuka v příslušné laboratoři. Pro výuku předmětů grafické komunikace je třeba využívat soubory modelů těles, normalizova-ných a nenormalizovaných součástek, výkresovou a projektovou dokumentaci, tabulky, SW pro kinematickou geometrii, grafické programy včetně prostředků CAD.

K výuce předmětů dějiny techniky a průmyslové výtvarnictví je vhodné mít vybudovanou bohatou videotéku a knihovnu s odbornou literaturou.

Pro výuku odborných výběrových předmětů je vhodné využívat školních laboratoří s vybavením pro měření základních úloh daného oboru a dalších odborných učeben - podle zaměření školy.

Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými, kvalitními učiteli, kteří jsou ochotni i nadstan-dardní práce se žáky. Dovedou motivovat a připravit žáky pro soutěže MO, FO, CHO, SOČ, soutěže AMAVET a též dovedou vést žáky při dlouhodobých ročníkových pracích. Škola by měla mít napojení i na fakulty technických univerzit v regionu.