Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Stanovy asociace

David Horehleď | 16. října 2022, 22:51Čl. I. Základní údaje

 1. Název: Asociace středních průmyslových škol České Republiky (dále jen Asociace)
 2. Právní forma: spolek (podle § 3045 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
 3. Sídlo: Křemencova 12/179, 116 28 Praha 1
 4. IČ: 49540807
 5. Vznik: 18. června 1993

Čl. II. Účel

Asociace středních průmyslových škol České Republiky (dále jen Asociace) je nezávislým, dobrovolným, nepolitickým sdružením středních průmyslových škol a dalších středních odborných škol vyučujících technické obory vzdělání. Jejím hlavním cílem je přispívat ke vzájemné výměně informací a zkušeností, aktivně se podílet na rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.

Čl. III. Činnost

Asociace zejména:

 1. reprezentuje zájmy členských škol ve vztahu k partnerům – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Parlamentu ČR, České školní inspekci, krajským úřadům i vůči dalším orgánům a institucím, jejichž činnost se školami souvisí a do ní zasahuje zejména v následujících oblastech:
  1. financování školství
  2. další vzdělávání pedagogických pracovníků
  3. vzdělávací politika a dlouhodobý rozvoj
  4. zaměstnavatelské funkce škol a školských zařízení
  5. mezinárodní spolupráce a integrace
  6. spolupráce na vzdělávacích programech a projektech
 2. koordinuje činnost členů zejména v oblasti výměny informací, zkušeností, odborných materiálů, řešení společných problémů a problémových situací,
 3. zúčastňuje se připomínkového řízení k předkládaným základním školským dokumentům a své připomínky projednává s příslušnými orgány a institucemi,
 4. spolupracuje s představiteli zaměstnavatelské sféry a sociálními partnery v oblasti školství.

Čl. IV. Orgány

 1. Orgány Asociace jsou:
  1. Valná hromada – nejvyšší orgán
  2. Předseda – statutární orgán
  3. Dozorčí rada – kontrolní orgán
  4. Krajské sekce
  5. Odborné sekce
 2. Za výkon funkce člena orgánu Asociace nenáleží odměna, nestanoví-li Valná hromada jinak.

Čl. V. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
 2. Na Valnou hromadu se použijí ustanovení zákona o členské schůzi, není-li ve stanovách určeno jinak.
 3. Každý člen Asociace má právo účastnit se zasedání Valné hromady a hlasováním se podílet na jejím rozhodování osobně či prostřednictvím svého zástupce.
 4. Zasedání Valné hromady je neveřejné. Valná hromada může svým rozhodnutím povolit účast veřejnosti či konkrétních osob.
 5. Valnou hromadu svolává Rada Asociace, a to nejméně jedenkrát v každém kalendářním roce. Rada Asociace svolá Valnou hromadu radu též z podnětu alespoň třetiny členů Asociace nebo Dozorčí rady. Nesvolá-li Rada Asociace zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady Asociace sám.
 6. Zasedání Valné hromady se svolá vhodným způsobem nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a předběžný pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Pořad zasedání lze změnit rozhodnutím nadpoloviční většiny členů Asociace přítomných na zasedání, a to včetně rozšíření o záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad zasedání při jeho ohlášení.
 7. Pozvánka na zasedání Valné hromady se doručuje všem členům Asociace.
 8. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Asociace. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 9. Jednání Valné hromady může proběhnout i jinou než osobní účastí, zejména prostřednictvím elektronické formy, za kterou se považuje emailová komunikace, systémy nastavené ve webových komunikačních kanálech nebo synchronní videokonference. Průběh jednání se řídí jednacím řádem, který Valná hromada schválí.
 10. Při jednání prostřednictvím elektronické formy budou podklady a materiály k jednání zaslány členům k projednání tichou procedurou se stanovením termínu k vyjádření a podání návrhů. Tímto není omezena možnost podat vyjádření a návrhy při vlastním jednání valné hromady.
 11. Na základě připomínek a komentářů budou připraveny návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno.  Způsob a forma hlasování bude určena návazně na zvolenou elektronickou formu jednání Valné hromady.
 12. Valné hromadě předsedá a její zasedání vede předseda Rady Asociace nebo jím pověřený místopředseda. Ten také zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jeho ukončení.
 13. Do působnosti Valné hromady rady náleží
  1. určení hlavního zaměření činnosti Asociace a projednávání a schvalování dlouhodobých koncepčních záměrů
  2. rozhodování o změně stanov
  3. schvalování výsledku hospodaření
  4. stanovení výše členských příspěvků
  5. ukládání úkolů dalším orgánům Asociace a hodnocení jejich činnosti
  6. volba a odvolání předsedy a místopředsedy
  7. volba a odvolání členů dozorčí rady
  8. stanovení odměn členů orgánů Asociace
  9. rozhodnutí o zrušení Asociace s likvidací nebo o její přeměně, a o jejich podmínkách
  10. plnění úkolů, které jí jako nejvyššímu orgánu ukládají právní předpisy nebo stanovy

Čl. VI. Rada Asociace

 1. Mezi Valnými hromadami řídí činnost Asociace Rada Asociace. Navenek za ni jedná a podepisuje v roli statutárního orgánu předseda, resp. jím pověřený místopředseda.
 2. Radu Asociace tvoří předseda, místopředseda a členové. Počet členů Rady je roven počtu krajů. Členové Rady (předsedové krajských sekcí) jsou voleni příslušnými krajskými sekcemi a jsou schvalováni Valnou hromadou.
 3. Předseda a místopředseda Asociace jsou voleni valnou hromadou z řad členů Rady Asociace.
 4. Funkční období Rady Asociace je pětileté.
 5. Na svolávání a průběh zasedání Rady Asociace se přiměřeně použijí ustanovení o Valné hromadě.
 6. Rada Asociace je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 7. Jednání Rady asociace může proběhnout i jinou než osobní účastí, zejména prostřednictvím elektronické formy, za kterou se považuje emailová komunikace, systémy nastavené ve webových komunikačních kanálech nebo synchronní videokonference. Průběh jednání se řídí jednacím řádem, který Rada asociace schválí.
 8. Při jednání prostřednictvím elektronické formy budou podklady a materiály k jednání zaslány členům k projednání tichou procedurou se stanovením termínu k vyjádření a podání návrhů. Tímto není omezena možnost podat vyjádření a návrhy při vlastním jednání Rady asociace.
 9. Na základě připomínek a komentářů budou připraveny návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno.  Způsob a forma hlasování bude určena návazně na zvolenou elektronickou formu jednání Rady asociace.
 10. Do působnosti Rady Asociace náleží
  1. svolávání a příprava zasedání Valné hromady
  2. zajišťování běžných záležitostí Asociace, zejména administrativních, organizačních a ekonomických
  3. příprava návrhu rozpočtu
  4. zpracování finanční uzávěrky a daňových přiznání
  5. vedení seznamu členů a vykonávání povinností s tím spojených
  6. příprava podmínek zrušení, fúze nebo rozdělení Asociace
  7. plnění úkolů, které mu jako statutárnímu orgánu ukládají právní předpisy nebo stanovy
  8. plnění úkolů, které mu uloží Valná hromada
 11. Předseda koordinuje činnost Krajských a Odborných sekcí. Za tím účelem je oprávněn svolávat předsedy sekcí a takové schůze řídit.

Čl. VII. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Asociace. Na Dozorčí radu se použijí ustanovení zákona o kontrolní komisi, není-li ve stanovách určeno jinak.
 2. Dozorčí rada je tříčlenná. S funkcí člena Dozorčí rady není slučitelná funkce člena Rady Asociace ani likvidátora. Funkční období Dozorčí rady je pětileté.
 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a má právo ho též odvolat.
 4. Na svolávání a průběh zasedání Dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení o Valné hromadě.
 5. Dozorčí rada je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Jednání dozorčí rady může proběhnout i jinou než osobní účastí, zejména prostřednictvím elektronické formy, za kterou se považuje emailová komunikace, systémy nastavené ve webových komunikačních kanálech nebo synchronní videokonference. Průběh jednání se řídí jednacím řádem, který dozorčí rada schválí.
 7. Při jednání prostřednictvím elektronické formy budou podklady a materiály k jednání zaslány členům k projednání tichou procedurou se stanovením termínu k vyjádření a podání návrhů. Tímto není omezena možnost podat vyjádření a návrhy při vlastním jednání dozorčí rady.
 8. Na základě připomínek a komentářů budou připraveny návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno.  Způsob a forma hlasování bude určena návazně na zvolenou elektronickou formu jednání dozorčí rady.
 9. Do působnosti Dozorčí rady náleží:
  1. dohled nad řádným vedením záležitostí Asociace a nad tím, aby byly činnosti vykonávány v souladu se stanovami a právními předpisy
  2. porovnání příjmů a výdajů se schváleným rozpočtem
  3. kontrola nakládání se svěřenými finančními prostředky
  4. kontrola správnosti vedení účetnictví
  5. zhodnocení výsledků hospodaření
  6. kontrola odůvodněnosti finančních operací Rady Asociace
  7. kontrola úhrady členských příspěvků
  8. kontrola souladu rozhodnutí Rady Asociace a Valné hromady se stanovami a zákonem
  9. přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena
  10. plnění dalších úkolů, které jí jako kontrolnímu orgánu ukládají právní předpisy nebo stanovy
  11. plnění úkolů, které jí uloží Valná hromada
 10. Dozorčí rada je povinna každoročně zpracovávat výroční zprávu za kalendářní rok ve struktuře dle odst. 6 tohoto článku a předkládat ji k projednání Valné hromadě na jejím prvním řádném zasedání v roce následujícím po kalendářním roce, kterého se výroční zpráva týká.

Čl. VIII. Krajské sekce

 1. Krajské sekce jsou regionální orgány Asociace, s  působností na území jednotlivých krajů.
 2. Členy krajské sekce jsou ti členové Asociace, kteří působí na území daného kraje. V pochybnostech rozhoduje Valná hromada.
 3. Členy Krajské sekce se mohou stát i nečlenové Asociace, pokud tak Krajská sekce rozhodne (tzv. „stálí hosté“). Krajská sekce může stálým hostům přiznat též hlasovací právo v krajské sekci, s výjimkou rozhodování podle tohoto odstavce (tj. otázek týkajících se vzniku či zániku členství stálých hostů v Krajské sekci a rozhodování o jejich hlasovacím právu). Krajská sekce rozhoduje též o zániku členství stálých hostů v krajské sekci a o odejmutí či omezení jejich hlasovacího práva.
 4. Do působnosti Krajské sekce náleží projednávání záležitostí Asociace a jednání a spolupráce s partnery, krajskými úřady a samosprávami ve všech otázkách v oblasti vzdělávání na regionální (krajské) úrovni.
 5. V čele Krajské sekce stojí příslušný člen Rady Asociace (předseda Krajské sekce), kterého volí členové krajské sekce a mají právo jej též odvolat. Funkční období předsedy Krajské sekce je pětileté.
 6. Předseda Krajské sekce svolává a řídí jednání Krajské sekce a reprezentuje na krajské úrovni Asociaci navenek, není však oprávněn za ni právně jednat.
 7. Rozhodnutí Valné hromady a Rady Asociace jsou pro Krajské sekce závazná.
 8. Na svolávání a průběh zasedání Krajských sekcí se přiměřeně použijí ustanovení o Valné hromadě, s výjimkou povinnosti svolat zasedání nejméně jedenkrát ročně.

Čl. IX. Odborné sekce

 1. Asociace se vnitřně člení na Odborné sekce škol strojních, elektrotechnických, stavebních, chemických, dopravních, případně dalších.
 2. Odborné sekce volí své vedoucí, kteří se zúčastňují jednání Rady Asociace.
 3. Odborné sekce mají autonomii ve věcech řešení odborných problémů svých škol podle jejich specializace.
 4. Vedoucí Odborné sekce svolává a řídí jednání Odborné sekce, není však oprávněn za ni právně jednat.
 5. Rozhodnutí Valné hromady a Rady Asociace jsou pro Odborné sekce závazná.
 6. Na svolávání a průběh zasedání Odborných sekcí se přiměřeně použijí ustanovení o Valné hromadě, s výjimkou povinnosti svolat zasedání nejméně jedenkrát ročně.

Čl. X. Členství

 1. Členem Asociace se může stát právnická osoba, která splňuje podmínky článku II těchto stanov.
 2. Podmínkou přijetí za člena je písemná přihláška, jejímž obsahem musí být:
  1. přijetí poslání a cílů Asociace
  2. projevení vůle být od okamžiku přijetí vázán stanovami Asociace
  3. doklad o schválení přihlášky statutárním zástupcem žadatele
 3. Členem Asociace se stává žadatel o členství dnem registrace přihlášky Radou Asociace.
 4. K zániku členství může dojít vystoupením nebo vyloučením. Ustanovení § 238 obč. zák. se nepoužije.
 5. Vystoupení musí být učiněno formou písemného oznámení. Členství zaniká doručením oznámení o vystoupení Radě Asociace.
 6. O vyloučení člena rozhoduje Valná hromada na základě doporučení Rady Asociace, a to z těchto důvodů:
  1. člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě Asociace. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Asociaci zvlášť závažnou újmu.
  2. člen nezaplatil členský příspěvek ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Asociací ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 7. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Členství zaniká doručením rozhodnutí o vyloučení. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. Ta zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, či v jiných odůvodněných případech.
 8. Asociace vede seznam členů, v němž je u každého člena uveden název, IČ, sídlo, datum vzniku a zániku členství a údaje o zaplacených členských příspěvcích. Zápisy a výmazy týkající se zapsaných údajů provádí Rada Asociace. Seznam členů je neveřejný a mohou do něj nahlížet pouze členové Asociace, s výjimkou části, která bude zveřejněna a takto označena jako neúplná na webových stránkách Asociace.
 9. Člena Asociace zastupuje statutární orgán, pokud neurčí jiného zástupce.

Čl. XI. Práva a povinnosti členů

 1. Člen Asociace má právo:
  1. vyjadřovat vlastní názory při tvorbě všech materiálů, zejména koncepčních a realizačních, včetně připomínkování materiálů orgánů a institucí, které mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy apod.
  2. účastnit se zasedání Valné hromady, Krajských sekcí a Odborných sekcí, jejichž je členem, a hlasováním se podílet na jejich rozhodování
  3. využívat všech možností a nabídek, které Asociace poskytuje svým členům, zejména v oblasti vzdělávání, poradenství a evaluace.
 2. Člen Asociace je povinen:
  1. nepoškozovat svým jednáním či opomenutím ostatní členy Asociace
  2. na základě výzvy Asociace spolupracovat na tvorbě materiálů, zejména koncepčních a realizačních, na připomínkování materiálů orgánů a institucí apod.
  3. aktivně spolupracovat při všech činnostech Asociace
  4. účastnit se zasedání Valné hromady, Krajských sekcí a Odborných sekcí, jichž je členem
  5. řádně a včas platit členské příspěvky
  6. oznamovat Radě Asociace bez zbytečného odkladu změny údajů zapisovaných do seznamu členů.

Čl. XII Členské příspěvky

 1. Výši členských příspěvků stanovuje Valná hromada.
 2. Příspěvky jsou splatné vždy do 31. března příslušného kalendářního roku.
 3. V případě vzniku členství v průběhu kalendářního roku je členský příspěvek splatný do 30 dnů od vzniku členství. V prvním roce členství činí výše členského příspěvku 1/12 ze stanoveného příspěvku za každý započatý měsíc členství.
 4. V případě ukončení členství v průběhu kalendářního roku se zaplacené příspěvky nevrací.

Čl. XIII. Hospodaření

 1. Asociace hospodaří v souladu s právními předpisy jako právní subjekt.
 2. Zdrojem příjmů Asociace jsou členské příspěvky, příspěvky a dotace územních samosprávných celků, státních orgánů a institucí, vlastní činnost (konference, semináře, apod.) a sponzorské dary.
 3. Pro každý kalendářní rok připraví Rada Asociace návrh vyrovnaného položkového rozpočtu, který projednává a schvaluje Valná hromada. Rada Asociace může v odůvodněných případech uskutečnit finanční operaci odchylně od schváleného rozpočtu, a to až do výše 50.000,- Kč. Takovou finanční operaci však musí dodatečně projednat a schválit Valná hromada na svém nejbližším zasedání.
 4. Rada Asociace pravidelně zpracovává finanční uzávěrku a předkládá ji dozorčí radě, případně i s daňovým přiznáním pro příslušný finanční úřad. Dozorčí rada ověří její správnost a předloží o tom zprávu Valné hromadě, která ji projednává a schvaluje na svém nejbližším zasedání.

Čl. XIV. Zrušení, fúze a rozdělení

 1. O dobrovolném zrušení, fúzi nebo rozdělení Asociace rozhoduje Valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou všech členů.
 2. Podmínky zrušení, fúze nebo rozdělení připravuje Rada Asociace a schvaluje Valná hromada dle odst. 1.
 3. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor nejprve členům Asociace tak, že se likvidační zůstatek rovným dílem rozdělí mezi všechny členy, kteří vyjádří vůli jej přijmout. Neprojeví-li žádný z členů vůli přijmout likvidační zůstatek do dvou měsíců od doručení nabídky likvidátora, postupuje se dále podle zákonných ustanovení.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím Valné hromady dne 11.10. 2022 a ruší platnost stanov předchozích.

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
předseda Asociace