Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 14. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 13. 11. 2003 v Praze

David Horehleď | 14. září 2006, 15:37 | přílohy: 1 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ, SPŠ a SOU, Zábřeh, U Dráhy 6
  2. SOŠ telekomunikační a SOU telekomunikační, Ostrava-Poruba, Opavská 1119
  3. SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500

  rezignaci členů rady v krajích:

  Libereckém - Ing. Jana Mečíře
  Královéhradeckém – Ing. Evžena Havlíka

 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Odměnu předsedovi asociace, Kč 12.000
  4. Odměnu členům rady a vedoucím odborných sekcí, Kč   3.000
  5. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000
 3. VH ASPŠ volí:

  nové členy rady Asociace v krajích:

  Libereckém – Ing. Miroslava Fraňka

  Královéhradeckém – Mgr. Natašu Ungermannovou

 4. K projednávaným bodům přijala VH ASPŠ tato stanoviska:

  K otázkám koncepčním a metodickým:

  1. Valná hromada asociace zaujala na základě stanovisek všech odborných sekcí velmi kritické stanovisko k současným návrhům rámcových vzdělávacích programů (RVP). Toto stanovisko vychází zejména z těchto argumentů:
   1. Jsme přesvědčeni, že současné pojetí RVP je v rozporu se základním záměrem kurikulární reformy, která měla školám poskytnout vyšší kompetenci pro reakci na aktuální potřeby vzdělávání ve svém oboru a ve svém regionu. Tato skutečnost by vyžadovala obecněji a stručněji definované rámcové programy, které by byly podkladem pro vypracování školních vzdělávacích programů. Namísto toho byly vypracovány dokumenty, které svou podrobností daleko překračují rámec současně platných dokumentů, které se u některých oborů (např. Strojírenství) osvědčují.
   2. Takto pojaté RVP by sotva mohly být použitelným podkladem k vypracování školních vzdělávacích programů.
   3. Nevyjasněnou otázkou zůstává míra závaznosti tak rozsáhlých a podrobných materiálů v RVP pro školní vzdělávací programy i způsob, jak bude soulad školních vzdělávacích programů a RVP posuzován, např. ČŠI.
   4. Za zásadní považujeme, aby paralelně s RVP byly vypracovány vzorové školní vzdělávací programy (ŠVP). To by umožnilo ukázat souvislost mezi RVP a metodicky správně vypracovaným ŠVP a podle našeho názoru by samotným tvůrcům návrhů RVP poskytlo představu o tom, nakolik jsou navrhované RVP reálné a použitelné.
   5. Jsme přesvědčeni o tom, že zdánlivě dostatečný prostor v dotaci disponibilních hodin pro individuální přístup školy k ŠVP v oblasti odborného i všeobecného vzdělávání je likvidován neúnosným rozsahem a podrobností požadovaných výsledků vzdělávání v RVP. K jejich zajištění by bylo třeba vyčlenit významně vyšší počet hodin, než který je v návrhu RVP předpokládán.
   6. Vyjadřujeme připravenost úzce spolupracovat na dopracování RVP i vzorových ŠVP. Bez konkrétní spolupráce s odbornými asociacemi a školami považujeme vypracování použitelných návrhů RVP za neproveditelné.
   7. Domníváme se, že všechny dokumenty z této oblasti (RVP i vzorové ŠVP) je nezbytné experimentálně ověřit dříve, než budou definitivně schváleny.
  2. Valná hromada A SPŠ ČR vyjadřuje podporu myšlence standardizovaných výstupních zkoušek při ukončení ZŠ, které by byly podkladem pro přijímání na střední školy. Pro přechodné období podporujeme i snahu o standardizaci přijímacího řízení v krajích týkající se všeobecně vzdělávacích předmětů, za předpokladu, že nebude dotčena pravomoc ředitele školy stanovit na základě těchto podkladů podmínky pro přijetí.
  3. V souvislosti s bodem 8 Usnesení 13. VH ze dne 4. 10. 2002 vyjadřujeme nesouhlas se skutečností, že vyvážený model maturitní zkoušky pro všechny typy škol, který byl podporován všemi asociacemi CZESHA, nebyl v návrhu nového školského zákona akceptován. Model předložený v návrhu nového školského zákona považujeme za nevhodný zejména pro oblast odborného školství. Podrobnější stanovisko k této problematice je uvedeno v připomínkách A SPŠ a CZESHA k návrhu školského zákona.
  4. Vyjadřujeme podiv a nesouhlas nad metodickým materiálem MŠMT týkajícím se zařazování do platových tříd nové stupnice platových tarifů. Ve své podstatě tento materiál popírá základní princip celého systému – totiž odměňování podle druhu, náročnosti a míry zodpovědnosti související s vykonávanou práci a nikoli podle formálně dosaženého stupně kvalifikace. Materiál MŠMT staví na zcela formálních kritériích. Za zvlášť nepřijatelné považujeme např. ustanovení, že jen některé typy manažerského vzdělávání (poskytované pouze UK) jsou akceptovatelné, zatímco mnoho jiných z široké nabídky ostatních vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí uznávány nejsou. Podobně je tomu u výchovných poradců a v dalších oblastech.
  5. Podporujeme rozvoj oboru Technické lyceum na středních odborných školách. Za zásadní však považujeme vazbu tohoto oboru, který reaguje na skutečnost, že většina absolventů SOŠ se uchází o přijetí na vysoké školy na příslušný typ SOŠ. Důležitost této vazby potvrdily dosavadní zkušenosti s experimentálním ověřováním oboru Technické lyceum.

V Praze 13. listopadu 2003

Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda ASPŠ ČR 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Usnesení valné hromady - 14 - 2003-11-13.doc (36 KB)
  Usnesení 14. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 13. 11. 2003
  Vloženo 14. září 2006, 15:09, počet stažení: 6933x, naposledy 19. července 2024, 22:56