Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání sekcí

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 24.9.2008

Ing. Věra Tůmová | 26. září 2008, 08:59 | přílohy: 1 1. Maturita na technickém lyceu se ve školním roce 2008/09 koná podle „Vyhlášení MŠMT ČR o pokusném ověřování ukončování vzdělávání“ č.j. 19 300/2007-23 z 20.11.2007. Seznam škol, na něž se toto vyhlášení vztahuje je uveden v příloze „Vyhlášení“. V případě, že škola, jejíž žáci budou ve školním roce 2008/09 na TL maturovat, není v tomto seznamu uvedena, je třeba obrátit se na Mgr. Pátkovou z odboru 23 k doplnění seznamu.
 2. K problematice maturity na TL: 
  1. Model maturit ve školním roce 2009/10 je přehledně zveřejněn, včetně novely Školského zákona (část     týkající se maturitní zkoušky), na webových stránkách CERMATu
  2. Sekce TL doporučuje členským školám ASPŠ zařadit do profilové části maturitní zkoušky tři zkoušky:
   • matematiku jako povinný předmět (vzhledem ke klíčové úloze matematiky v profilu absolventa a vzdělávacím cílům oboru). Maturitní zkouška z matematiky by se skládala pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Dosavadní písemná zkouška z matematiky se vypouští (mohla by být eventuelně nahrazena písemnou prací z matematiky ve společné části maturitní zkoušky).
   • volitelný předmět z nabídky profilových předmětů na TL: F, CH, IT, DG, CS, volitelný blok.
   • praktická zkouška z profilových předmětů formou dlouhodobé maturitní práce (DMP) to jest dle §79, odst 4, písmeno a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

    Poznámka: dle Školského zákona musí být forma profilové části maturitní zkoušky stanovena v RVP a ŠVP.
  3. Členské školy ASPŠ mají možnost se k tomuto návrhu vyjádřit do 8.10.2008. Své připomínky, prosím, zasílejte na mizerovsky@panska.cz
  4. Na základě doporučení členů sekce bude ve spolupráci s NÚOV doplněn RVP o konkretizaci profilové části maturitní zkoušky na technickém lyceu. Pokusíme se o zařazení této problematiky i do metodické části Věstníku MŠMT ČR.
  5. Členové sekce TL doporučují uspořádat společný celostátní seminář k problematice maturity na technickém lyceu, na němž by byl prováděcí předpis MŠMT k ukončování studia na SŠ (po jeho vydání) konkretizován pro obor vzdělání Technické lyceum.
 3. Sekce TL doporučuje členským školám v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků umožnit vyučujícím předmětů grafické komunikace (zejména DG a CS) účast na „Konferenci o geometrii a počítačové grafice“, pořádanou JČMF. Termín konference v roce 2009 bude včas zveřejněn na webu asociace.
 4. Nabídka metodické pomoci školám, nadále trvá Své požadavky a dotazy směřujte na mizerovsky@panska.cz. (Rozpis obhajob praktických maturit a ústních maturit na technickém lyceu bude zveřejněn během dubna 2009 na webových stránkách školy – www.panska.cz).
zapsal: Ing. Jan Mizerovský


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Zápis ze sekce TL_08.doc (40 KB)
  Zápis z jednání sekce technického lycea dne 24.9.2008
  Vloženo 26. září 2008, 08:29, počet stažení: 8498x, naposledy 25. května 2024, 21:08