Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR (15. 3. 2012)

David Horehleď | 8. prosince 2012, 20:15Datum: 15.3. 2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení s programu jednání
 2. Připravovaný komplexní zákon o vzdělávání

  Ing. J. Zajíček rámcově seznámil přítomné s připravovaným věcným záměrem na vytvoření komplexního zákona o vzdělávání (spojení zákonů č. 561/2004 Sb., č. 306/1999 Sb., a č. 179/2006 Sb.).
 3. Koncepce MZ podle stávajícího zákona (2013 - ?)

  Vzhledem ke skutečnosti, že dosud proběhla společná maturitní zkouška jen jednou, se domníváme, že ještě není vhodná doba k přidání třetí zkoušky společné části. Pokud k tomu dojde, budou žáci na odborných školách skládat povinnou zkoušku minimálně z šesti předmětů, na rozdíl od žáků na gymnáziích, kteří budou maturovat pouze z předmětů pěti (v profilové části mohou díky rozhodnutí pana ministra maturovat pouze ze dvou předmětů). Tím budou žáci z našich škol značně znevýhodněni.
  Jako problematickou vidíme také zkoušku z ICT. Vybavenost jednotlivých škol výpočetní technikou je diametrálně odlišná, takže bude velmi obtížné vytvořit jednotné zadání na odpovídající úrovni.

  V kontextu připravované změny školské legislativy a možné nové podobě maturitní zkoušky dle tohoto záměru se domníváme, že by bylo vhodné zachovat rozsah maturitní zkoušky ve stávající podobě až do období platnosti nově připravovaného zákona.

  Návrh na podobu zkoušky v tomto období:

  Společná část MZ:

  1. povinný předmět: CJL
  Forma zkoušky: didaktický test doplněný o otevřené úlohy + ústní zkouška (tedy bez samostatné písemné práce).

  2. předmět – volitelný mezi cizím jazykem a MAT
  Forma zkoušky z cizího jazyka: didaktický test s otevřenými úlohami a poslechovým subtestem + ústní zkouška (tedy bez samostatné písemné práce).
  Forma zkoušky z MAT: didaktický test s otevřenými úlohami

  Profilová část MZ:

  Domníváme se, že by v tomto období bylo vhodné sjednotit podmínky konání zkoušky na různých typech škol, tedy ponechat volbu o počtu zkoušek v profilové části na rozhodnutí ředitele školy (podobně jako u gymnázií). Předpokládáme, že pokud zůstanou ve společné části pouze dvě zkoušky, budou prakticky všichni ředitelé odborných škol volit možnost tří zkoušek v části profilové.

  Jedna z těchto zkoušek musí být praktická (ředitel školy určí formu: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, písemná zkouška, praktická zkouška nebo kombinace forem).
 4. Koncepce MZ podle nového zákona

  V nové koncepci maturitní zkoušky dle nového zákona bychom rádi více zohlednili specifika jednotlivých typů škol. K tomu by bylo možné využít rozdílného počtu povinných zkoušek ve společné a profilové části maturitní zkoušky.

  Navrhujeme celkově pět povinných zkoušek. Ve společné části by mohly být zachovány dvě úrovně obtížnosti, přičemž by bylo vhodné zavést povinnou volbu vyšší úrovně od určitého minimálního počtu odučených hodin daného předmětu dle ŠVP příslušného oboru vzdělávání. Vyšší úroveň by si mohli dobrovolně zvolit i žáci s menším počtem odučených hodin daného předmětu dle ŠVP. K tomu nás vede výrazný rozdíl v hodinové dotaci pro výuku cizích jazyků a matematiky v různých oborech vzdělání.

  Nepovinné předměty doporučujeme ponechat pouze v profilové části a to maximálně dvě.

  Obory poskytující všeobecné vzdělání:

  Ve společná části 3 zkoušky, v profilové části 2 zkoušky.

  1. povinný předmět: CJL
  Forma zkoušky: didaktický test doplněný o otevřené úlohy + ústní zkouška (tedy bez samostatné písemné práce).

  2. povinný předmět – cizí jazyk
  Forma zkoušky: didaktický test s otevřenými úlohami a poslechovým subtestem + ústní zkouška (tedy bez samostatné písemné práce).

  3. povinný předmět – matematika
  Forma zkoušky: didaktický test s otevřenými úlohami

  Zkoušky zařazené v profilové části by nesměly mít stejnou obsahovou náplň jako zkoušky společné části (mimo nepovinné předměty). Tím by byl preferován všeobecný charakter vzdělávání u těchto oborů.

  Obory poskytující odborné vzdělávání:

  Ve společná části 2 zkoušky, v profilové části 3 zkoušky

  Společná část MZ (2 zkoušky):

  1. povinný předmět: CJL
  Forma zkoušky: didaktický test doplněný o otevřené úlohy + ústní zkouška (tedy bez samostatné písemné práce).

  2. předmět – volitelný mezi cizím jazykem a MAT
  Forma zkoušky z cizího jazyka: didaktický test s otevřenými úlohami a poslechovým subtestem + ústní zkouška (tedy bez samostatné písemné práce).
  Forma zkoušky z MAT: didaktický test s otevřenými úlohami.

  Profilová část MZ (3 zkoušky):

  Profilová část by obsahovala pouze zkoušky z odborných předmětů (předměty stanoveny v ŠVP).

  Jedna z těchto zkoušek musí být praktická (ředitel školy určí formu: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, písemná zkouška, praktická zkouška nebo kombinace forem).

  Zkoušky zařazené v profilové části by také nesměly mít stejnou obsahovou náplň jako zkoušky společné části (mimo nepovinné předměty). Tím by byl preferován odborný charakter vzdělávání u těchto oborů.

  V organizačních záležitostech nedoporučujeme spojit výkon funkce maturitního komisaře a maturitního předsedy.
 5. Vyjádření k jednotnému zadání závěrečné zkoušky

  Souhlasíme s jednotným zadáním závěrečné zkoušky za těchto předpokladů:

  • k vytvoření zadání dojde po diskuzi se školami (nutnost zohlednění různé kvalitativní úrovně žáků dle oborů).
  • Bude zachována volba ředitele, zda žáci budou na příslušný obor losovat u praktické zkoušky ze zadání, a nebo určí pro všechny jednu stejnou (z důvodu reálné kapacity materiálního či strojního vybavení každé školy, včetně finanční nákladovosti)
  • obsah bude kompetenčně založený na RVP daného oboru s odpovídající náročností zkoušky.
 6. Informace o připravované reformě financování RgŠ

  • V současnosti probíhá zpracování připomínek, v dubnu 2012 bude materiál znovu představen v upravené podobě.
  • Pravděpodobně v září bude předložen ke schválení do parlamentu ČR
  • Účinnost by měla být od 1.1.2014
  • Platnost od 1.9.2013
 7. Různé:

  • Termín příštího jednání rady: pravděpodobně květen (podle situace s reformou financování).
  • Je nutné projednat na půdě CZESHA stávající legislativní úpravu postavení ředitelů, kteří podle této úpravy mají pouze pracovní poměr na dobu určitou a pokusit se prosadit změnu zákona. Za optimální považujeme pracovní poměr na dobu neurčitou, s vymezeným funkčním obdobím na šest let.
  • Do příštího jednání připravit návrhy odborného programu valné hromady, která se pravděpodobně uskuteční od 8.10.2012 do 10.10.2012 v Seči u Chrudimi.


Zapsala: Ing. Iva Chalupová
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček