Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z jednání rady Asociace středních průmyslových škol ČR, 26.3.2013

David Horehleď | 20. června 2013, 00:29



Datum: 26.3. 2013
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha 1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:
 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení  programu jednání
 2. Připravovaná novelizace školského zákona

  Ing. Jiří Zajíček informoval o průběhu novelizace ŠZ a hlavních změnách, které se týkají:
  1. reformy financování regionálního školství
  2. ukončování středního vzdělávání (obory L a možnost konání závěrečné zkoušky)
  3. přijímacího řízení
  4. postavení ředitelů škol
  5. správního řízení na školách
  6. činnosti ČŠI
  Zatím není k dispozici definitivní verze novely zákona. Bude předmětem vnějšího připomínkového řízení.
 3. Aktuální stav reformy regionálního školství

  Ing. Jiří Zajíček sdělil informace, které získal k návrhu financování regionálního školství:
  • v oblasti středního vzdělávání nejsou v reformě žádné zásadní změny
  • je navrhováno zprůměrování normativů pro obory skupin vzdělávání – oborové normativy
  • MŠMT připravuje metodický pokyn pro tvorbu normativů v oblasti nepedagogů pro krajské úřady, materiál dosud není k dispozici
  Stanovisko rady ASPŠ:

  Rada asociace nepovažuje připravovanou reformu financování regionálního školství za účinnou, protože neřeší stávající problémy školství (nízkou naplněnost tříd, krajová specifika).
  Z návrhu dosud není jasné, jak bude probíhat financování víceoborových tříd.
  Dle názoru Rady ASPŠ je školství dlouhodobě podfinancováno a je nutné navýšit % HDP určené pro kapitolu školství tak, aby bylo srovnatelné s ostatními státy Evropské unie. Není nadále možné, aby prostředky určené pro školství byly závislé pouze na rozhodování politiků v jednotlivých letech. To představuje vysoce rizikový prvek financování, který nepřispívá ke stabilitě v rezortu školství.

  Vedoucí jednotlivých odborných sekcí sestaví na základě požadavků RVP optimální finanční normativy na žáka jednotlivých oborů vzdělávání (v Kč/žák), které uvedou do srovnávací tabulky k reálným současným potřebám škol. V tabulce (ve formátu MS Excel) tedy bude název oboru, kód oboru (KKOV), optimální normativ, reálný současný normativ (průměrné hodnoty za jednotlivé školy v ČR).
  Tyto podklady pošlou vedoucí odborných sekcí Ing. Zajíčkovi nejpozději do 30.4.2013. Výsledné hodnoty budou použity pro připomínkové řízení k návrhu reformy.
 4. Ukončování středního vzdělávání

  Byla diskutována problematika ukončování vzdělávání oborů kategorie L. Připravovaná novela upřesňuje podmínky, za kterých mohou žáci těchto oborů vykonat i závěrečnou zkoušku.

  Stanovisko rady ASPŠ:

  Rady ASPŠ se domnívá, že ve čtyřletém cyklu vzdělání není reálné pro žáky získat současně výuční list i maturitní zkoušku, při udržení kvality vzdělávání. V kontextu společné části maturitní zkoušky sice chápe snahu o řešení nastalé situace, ale z dlouhodobého hlediska není tato varianta optimální.
  Z toho důvodu rada ASPŠ doporučuje do budoucna využívat pouze model 3 + 2 (tedy po třech letech studia závěrečná zkouška s možností dalšího pokračování a složení maturitní zkoušky po dalších dvou letech) a zásadní redukci oborů vzdělávání kategorie L, které považuje za neaktuální.
 5. Zákon o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhláška

  Ing. Zajíček informoval o provedených změnách, které zmírňují dopad zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách. Povinná lékařská prohlídka bude vyžadována před zahájením odborné výuky či výcviku pouze v případě, že žáci budou zařazeni na pracoviště, kde práce spadají do jiné než 1. kategorie.
 6. Struktura maturitní zkoušky 2015 +, digitalizace MZ

  CERMAT připravuje studii proveditelnosti digitální podoby společné části MZ. Dále byly diskutovány požadavky Asociace učitelů češtiny na podobu zkoušky z CJL.

  Stanovisko rady ASPŠ:

  Rada ASPŠ podporuje prodloužení stávající podoby MZ po roce 2014 s tím, že souhlasí s myšlenkou navrácení hodnocení PP z CJL na centrální úroveň za předpokladu, že proběhne přechodné srovnávací období, kdy maturitních práce z CJL budou hodnotit paralelně hodnotitelé na školách a v CERMAT. Tím dojde ke kalibraci měřítek mezi školami a Centrem, což může napomoci ke zvýšení kvality vzdělávání v této oblasti.
 7. Připravovaný OP VVV pro další období

  Ing. Jiří Zajíček seznámil zasedající s přípravou nového operačního programu. Další podklady tvoří přílohu tohoto zápisu.
 8. Návrh změn v přijímacím řízení

  Ing. Jiří Zajíček seznámil zasedající se společnou iniciativou CZESHA a AŘG o změnu v administraci přijímacího řízení, která vyzívá MŠMT ke změně v této oblasti.
  Konkrétní možnosti řešení nebyly diskutovány, jde pouze o snahu iniciovat změnu. Stávající systém je administrativně náročný a rozhodně není optimální.
 9. Stanovisko CZESHA k výuce cizích jazyků na ZŠ

  Ing. Jiří Zajíček seznámil zasedající s postojem MŠMT ke stanovisku CZESHA k problematice výuky cizích jazyků na ZŠ.
  Ředitelé ZŠ mohou zhodnotit podmínky v jednotlivých školách a namísto nabídky výuky dalšího cizího jazyka mohou navýšit hodinovou dotaci jazyka prvního. MŠMT k tomu vydá podrobnou metodiku s popisem možných variant řešení.
  Zavedení druhého jazyka bude pravděpodobně nutné v budoucnosti promítnout i do RVP pro střední vzdělávání. Tento požadavek koresponduje s požadavky zaměstnavatelů.
 10. Příprava programu valné hromady – 8.-10.10.2013 Rožnov pod Radhoštěm

  Jednotlivé body programu budou upřesněny dle aktuální situace. Rada doporučuje na jednání pozvat zástupce:
  • MŠMT
  • CERMAT
  • Hospodářské komory
  • ČSI
  Do programu bude zařazena i zpráva z jednotlivých odborných sekcí (jednání v uplynulém období, změny v zájmu

  Konkrétní náměty na program valné hromady pošlou členové Rady Ing. Zajíčkovi do 31.5.2013.
 11. Různé

  Ing. Jiří Zajíček seznámil zasedající s uzavřenou smlouvou mezi společností Microsoft a Unií CZESHA, která zaručuje členským organizacím cenovou hladinu C pro nákup aktualizace licencí. Text smlouvy bude umístěn na stránky asociace.

Zapsala: Ing. Iva Chalupová
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček