Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 6. 10. 2016

David Horehleď | 12. října 2016, 00:59 | přílohy: 9 1. Jednání Valné hromady se zúčastnilo 110 ze 117 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 2. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace:
   • SPŠ strojírenská a jazyková s právem státní jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín,
   • SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Čelakovského 5, Ústí nad Labem,
   • SPŠ Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim,
   • SPŠ Zlín, třída T. Bati 4187, Zlín,
  2. Školy, které splynuly s jinou organizací, změna názvu školy:
   • SPŠstrojní a dopravní, Děčín, Slovanská 1000 sloučena s VOŠ a SPŠ strojní,
   • Stavební a dopravní Děčín, Čs. Armády 10, Děčín,
   • SPŠ chemická Pardubice na Třísle sloučena s SPŠ škola chemická, Poděbradská 94, Pardubice,
   • SPŠ elektrotechnická Brno Kounicova 16, sloučena s SPŠ Brno, Purkyňova 97
  3. Školy, které jsou novými členy Asociace:
   • Obchodní akademie a SPŠ škola generála Františka Fajtla, Louny,
   • Osvoboditelů 380, 440 58 Louny,
   • Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, Vysoké nad Jizerou
 3. Valná hromada projednala výroční zprávu za kalendářní rok 2015 předloženou Dozorčí radou Asociace a schvaluje výsledky hospodaření za rok 2015. Výroční zpráva je přílohou tohoto usnesení.(Příloha – výroční zpráva za rok 2015)
  Výsledky hlasování: pro 110 proti 0 zdržel se 0
 4. Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena Rady pro Liberecký kraj Josefa Šorma z důvodu odchodu do důchodu a volí členem Rady Asociace za Liberecký kraj Ing. Jaroslava Semeráda, ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3.
  Výsledky hlasování: pro 110 proti 0 zdržel se 0
 5. Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Asociace pro rok 2017. (Příloha – schválený rozpočet pro rok 2017)
  Výsledky hlasování: pro 110 proti 0 zdržel se 0
 6. Valná hromada bere na vědomí změnu názvu sekce dopravní na sekci doprava a autoopravárenství.
 7.  Valná hromada přijala následující stanoviska k odborným tématům:
  1. Valná hromada zaujala stanovisko k návrhu reformy financování regionálního školstvív oblasti nepedagogických pracovníků. Toto stanovisko je přílohou usnesení Valné hromady.
  2. Valná hromada upozorňuje na to, že je nutné dořešit financování platů ředitelů, zástupců ředitelů, výchovných poradců, metodiků, vedoucích učitelů, tj. pedagogických pracovníků se sníženým rozsahem míry přímé vyučovací povinnosti. Způsob financování v této oblasti není dosud jednoznačně stanoven. Dále není dořešeno financování kurzů pro získání řidičských oprávnění a svářečských průkazů ze státního rozpočtu v přímých i nepřímých (ONIV) nákladech.
  3. Valná hromada nesouhlasí s navrhovanou možností nahradit část profilové maturitní zkoušky připravovanou mistrovskou zkouškou. Výstupy profilové maturitní zkoušky jsou jednoznačně definovány v RVP maturitních oborů vzdělání a požadavky na mistrovskou zkoušku jsou odlišné a tedy neporovnatelné. Toto propojení mezi počátečním a celoživotním vzděláváním považujeme za nesystémové.
  4. Valná hromada zásadně odmítá navrhovaný model povinné maturitní zkoušky z matematiky pouze u některých oborů vzdělání stanovených nařízením vlády. To je jednoznačně diskriminační pro takto definované obory vzdělání. Pokud má být zkouška z matematiky povinná, pak pro všechny maturitní obory (mimo oborů skupiny 82), a to od stejného data. Etapovité zavádění povinné maturitní zkoušky z matematiky je neakceptovatelné. Valná hromada podporuje stanovisko Národní rady unie školských asociací ČR – CZESHA ze dne 27. 6. 2016.
   V případě schválení nařízení vlády ve stávající podobě budou následovat protestní kroky ze strany našich členů.
  5. Valná hromada nesouhlasí s možností opakování jednotných přijímacích zkoušek v maturitních oborech vzdělání. Jde o velmi neefektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu. V rámci pilotního ověřování byla varianta jednoho termínu a přenositelnosti výsledků vyzkoušena a byla plně funkční a postačující. Opakování zkoušky zbytečně zatíží školy administrativně i organizačně.
  6. Valná hromada opakovaně upozorňuje na nutnost navýšení platů pedagogických pracovníků tak, aby byly srovnatelné s platy ostatních pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Navýšení o několik procent situaci neřeší. Odborníci z praxe nemají zájem učit na odborných školách právě z důvodů nízkých platů. Na řadě odborných škol hrozí, že v horizontu několika let nebude mít kdo kvalifikovaně vyučovat odborné předměty.

Stanovisko Asociace středních průmyslových škol k reformě financování regionálního školství v oblasti nepedagogických pracovníků

Po projednání v rámci jednání Valné hromady Asociace lze konstatovat:

 1. Navržený systém financování může být funkční, pokud budou správně nastaveny jeho parametry.
 2. V materiálu navrhované koeficienty v jednotlivých kategoriích financování jsou velmi nízké, počet provozních pracovníků podle těchto koeficientů nemůže zajistit provoz škol.
 3. Je nezbytné, aby nový systém financování umožnil pokrytí běžných činností, které jsou nutné pro zajištění provozu škol, jako jsou oblasti správy počítačových sítí, zajištění ekonomiky, účetnictví, zajišťování propagace, udržitelnosti projektů, spolupráce se zaměstnavateli, zabezpečení budov škol, provoz školních knihoven, zajištění chodu odborných učeben jako jsou dílny a laboratoře (což je specifikem odborných škol), středisek pro odborný výcvik žáků učebních oborů apod.
 4. Školy nutně potřebují zvýšit počty nepedagogických pracovníků vzhledem k rostoucím požadavkům. Tyto činnosti nelze za současné situace plně pokrýt a nově navržené parametry systému financování přinášejí zhoršení. Není také reálné tyto činnosti řešit outsourcingem, který je ekonomicky náročný, a již v tuto chvíli jsou provozní prostředky nastaveny na tak nízké úrovni, že to ani není reálné. Nelze očekávat, že je reálné řešit situaci tím, že některé činnosti (např. správa počítačové sítě) budeme řešit zapojením pedagogických pracovníků.
 5. Při stanovení počtu úvazků uklízeček a z toho vyplývajících prostředků na jejich platy navrhujeme vycházet z podlahové plochy prostor budov školy, které jsou uklízeny. Do normativů by měly být zahrnuty i venkovní plochy, jejichž údržbu zajišťuje škola vlastními zaměstnanci (parky, stromy aj.).
 6. Jako velmi problematické vidíme nastavení některých pracovních pozic v rozsahu méně než jeden pracovník. Je sice možné pověřit jednoho pracovníka různými úkoly, ale podle platných právních norem musí být odměňován podle nejnáročnější činnosti. To však předložený návrh žádným způsobem nezohledňuje. Proto požadujeme stanovit nepodkročitelný minimální počet plných úvazků pro tyto pozice ve škole:
  • ekonom
  • provozně – hospodářský pracovník
  • účetní
  • administrativní pracovník
  • školník
  • uklízeč
  • ostraha
  • správce IT
 7. S ohledem na zvyšující se požadavky na zapojení prostředků ICT do výuky i administrativy škol požadujeme zajistit, aby se pozice - 1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ a 1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU katalogu prací dle zákona 222/2010 Sb., stala běžnou součástí pracovních pozic ve škole, výkaznictví či evidence nepedagogických pracovníků pracujících ve školách.

 

Ing. Jiří Zajíček, v.r.

Špindlerův Mlýn 6. 10. 2016 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: zapis-jednani-overeny.docx (28 KB)
  Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol zaměřený na koncepční a metodické otázky rozvoje odborného školství spojený s Valnou hromadou A SPŠ ČR, ve dnech 4. – 6. října 2016 v hotelu Horal, Špindlerův Mlýn
  Vloženo 12. října 2016, 00:45, počet stažení: 5694x, naposledy 20. července 2024, 22:19
 • Příloha č. 2: vh-2016-spindl.pptx (660 KB)
  VH 2016 - prezentace
  Vloženo 12. října 2016, 00:46, počet stažení: 5679x, naposledy 19. července 2024, 16:37
 • Příloha č. 3: techambition-celostatni-seminar-reditelu-strednich-prumyslovych-skol.pdf (601 KB)
  Techambition - Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol
  Vloženo 12. října 2016, 00:47, počet stažení: 5609x, naposledy 18. července 2024, 20:35
 • Příloha č. 4: rozpocet-2017-schvaleny.xlsx (11 KB)
  Rozpočet 2017
  Vloženo 12. října 2016, 00:47, počet stažení: 5926x, naposledy 18. července 2024, 20:35
 • Příloha č. 5: revizni-zprava-2016.docx (13 KB)
  Revizní zpráva 2016
  Vloženo 12. října 2016, 00:48, počet stažení: 5824x, naposledy 18. července 2024, 23:44
 • Příloha č. 6: prezentace-mpo.ppt (541 KB)
  prezentace MPO
  Vloženo 12. října 2016, 00:49, počet stažení: 5643x, naposledy 20. července 2024, 15:58
 • Příloha č. 7: msmt-2.ppt (745 KB)
  MŠMT
  Vloženo 12. října 2016, 00:49, počet stažení: 5590x, naposledy Dnes, 01:15
 • Příloha č. 8: cermat.ppt (13029 KB)
  Cermat
  Vloženo 12. října 2016, 00:53, počet stažení: 5783x, naposledy 20. července 2024, 15:58
 • Příloha č. 9: dofe-prezentace-konference-9-2016.pptx (6619 KB)
  DofE_prezentace_konference_9_2016
  Vloženo 12. října 2016, 00:54, počet stažení: 5511x, naposledy 18. července 2024, 20:36