Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 5.10. 2017

David Horehleď | 9. října 2017, 23:28 | přílohy: 9 1. Jednání Valné hromady se zúčastnilo 108 ze 117 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 2. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace:
   SŠP, Krnov, příspěvková organizace
  2. Školy, které splynuly s jinou organizací, změna názvu školy:
   0
  3. Školy, které jsou novými členy Asociace:
   0                 
 3. Valná hromada projednala výroční zprávu za kalendářní rok 2016 předloženou Dozorčí radou Asociace a schvaluje výsledky hospodaření za rok 2016. Výroční zpráva je přílohou tohoto usnesení. (Příloha – výroční zpráva za rok 2016)
  Výsledky hlasování: pro 108 proti 0 zdržel se 0

 4. Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Asociace pro rok 2018. (Příloha – schválený rozpočet pro rok 2018)
  Výsledky hlasování: pro 108 proti 0 zdržel se 0

 5.  Valná hromada přijala následující stanoviska k odborným tématům:
  1. Valná hromada projednala návrh reformy financování regionálního školství. Jednoznačně požadujeme zajistit dostatečnou výši nadtarifních složek platů, která je nezbytná pro personální zajištění výuky zejména v odborných předmětech. Dále je nutné dořešit:
   • Financování tříd, ve kterých je vyučováno více zaměření jednoho oboru. K tomu by bylo možné využít například obnovení termínu zaměření oboru.
   • Způsob financování praktických jízd předmětu řízení motorových vozidel, kdy jeden učitel vyučuje vždy jen jednoho žáka.

    V oblasti financování technických škol požadujeme vytvoření potřebných zdrojů pro trvalou obnovu technického vybavení pro výuku. Doporučujeme využít i možnosti operačních programů a jejich úpravy v tomto smyslu.
  2. Valná hromada opakovaně a důrazně upozorňuje na nutnost skokového navýšení platů pedagogických pracovníků tak, aby byly minimálně srovnatelné s platy ostatních pracovníků s vysokoškolským vzděláním. K navyšování platů dochází i u ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců. Za tohoto stavu není reálné dosáhnout vládou přislíbené výše 130 % průměrného platu v roce 2020 bez razantního navýšení.
  3. Valná hromada nesouhlasí s možností opakování jednotných přijímacích zkoušek v maturitních oborech vzdělání. Jde o velmi neefektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu a další administrativní zátěž škol. Tento model nelze na základě porovnání výsledků opakovaných zkoušek v roce 2017 objektivně obhájit. Proto navrhujeme konat zkoušku pouze jednou, případně nahradit přijímací zkoušky plošným testováním žáků 9. tříd základní školy. 
  4. V rámci revizí RVP v oborech skupiny 18 Informatické obory a skupiny 23 Strojírenské obory je nutné legislativně vyřešit získání elektrotechnické kvalifikace zařazením bloku odborných elektrotechnických předmětů, jehož absolvování by bylo uvedeno na maturitním vysvědčení absolventa. Je to nutné z důvodu uplatnění absolventů v mechatronických oborech a činnostech popsaných NSK, kdy absolventi výše uvedených oborů zasahují do technologií v průmyslových a elektrotechnických provozovnách.
  5. Valná hromada upozorňuje na další neúměrný nárůst administrativy ve školách, a proto žádá MŠMT, aby aktivněji vystupovalo v mezirezortních vyjednáváních ve smyslu snížení této zátěže. Současný stav znamená nutnost posílení počtu nepedagogických pracovníků, kteří budou tyto činnosti zajišťovat.


Špindlerův Mlýn 5. 10. 2017                                                                                      Ing. Jiří Zajíček, v.r. 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: usneseni-valne-hromady-asps.docx (18 KB)
  Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 5.10. 2017
  Vloženo 9. října 2017, 23:31, počet stažení: 4427x, naposledy 18. července 2024, 20:36
 • Příloha č. 2: zapis-2017-horal-spindl.docx (26 KB)
  Zápis ze semináře zaměřeného na koncepční a metodické otázky rozvoje odborného školství spojeného s Valnou hromadou A SPŠ ČR
  Vloženo 9. října 2017, 23:34, počet stažení: 4634x, naposledy 18. července 2024, 20:36
 • Příloha č. 3: 2-pojeti-rvp-2017-czesha-spindl-041017.pptx (1491 KB)
  Pojetí revizí RVP
  Vloženo 9. října 2017, 23:36, počet stažení: 4729x, naposledy 18. července 2024, 20:36
 • Příloha č. 4: narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady.pptx (273 KB)
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nebo General Data Protection Regulation (GDPR)
  Vloženo 9. října 2017, 23:37, počet stažení: 4515x, naposledy 20. července 2024, 15:52
 • Příloha č. 5: phmax-ss-2017-kraje.pptx (612 KB)
  PHmax ve středním vzdělávání
  Vloženo 9. října 2017, 23:38, počet stažení: 4888x, naposledy 20. července 2024, 15:52
 • Příloha č. 6: prezentace-sypo.pptx (2093 KB)
  Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO
  Vloženo 9. října 2017, 23:40, počet stažení: 4787x, naposledy 18. července 2024, 20:37
 • Příloha č. 7: reforma-platforma.pptx (704 KB)
  Změny financování regionálního školství
  Vloženo 9. října 2017, 23:41, počet stažení: 4479x, naposledy 18. července 2024, 20:37
 • Příloha č. 8: rozpocet-2018-asociace-schvaleny.xlsx (12 KB)
  Schválený rozpočet Asociace SPŠ ČR na rok 2018
  Vloženo 9. října 2017, 23:42, počet stažení: 4491x, naposledy 20. července 2024, 15:57
 • Příloha č. 9: vh-2017-spindl.pptx (619 KB)
  Metodický seminář a 28. valná hromada Špindlerův Mlýn 4. – 5. Října 2017
  Vloženo 9. října 2017, 23:43, počet stažení: 4585x, naposledy 20. července 2024, 15:58