Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Aktuálně

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR z listopadu 2020

David Horehleď | 16. prosince 2020, 01:08 1. S ohledem na epidemické podmínky v ČR nebylo možné provést prezenční jednání Valné hromady. Usnesení bylo projednáno metodou per rollam.
 2. Hlasování v elektronické podobě se zúčastnilo: 101 ze 119 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 3. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace: žádné
  2. Školy, které splynuly s jinou organizací, změna názvu školy: žádné
  3. Školy, které jsou novými členy Asociace (v období od minulé Valné hromady dne 9.10.2019): žádné
 4. Valná hromada projednala výroční zprávu za kalendářní rok 2019 předloženou Dozorčí radou Asociace a schvaluje výsledky hospodaření za rok 2019. Výroční zpráva je přílohou tohoto usnesení. (Příloha 1 – výroční zpráva za rok 2019)

  Výsledky hlasování: pro 101 proti 0 zdržel se 0
 5. Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Asociace pro rok 2021. Zároveň souhlasí se snížením členského příspěvku v roce 2021 na 50%, tedy na částku 3500 Kč. V roce 2022 se výše členského příspěvku vrátí na původní výši 7000 Kč pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

  (Příloha – schválený rozpočet pro rok 2020)

  Výsledky hlasování: pro 101 proti 0 zdržel se 0
 6. Příští jednání Valné hromady proběhne ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2021 v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně.

V Praze dne: 5.12.2020
Ing. Jiří Zajíček                                                                                                       
Předseda Asociace SPŠ ČR