Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Koncepce oboru a karikulum školy

David Horehleď | 22. října 2006, 21:34Jak hodnotí projekt školy, které se účastnily experimentu? Všechny zúčastněné školy přistupují k technickému lyceu jako k programu, který rozšiřuje nabídku vzdělávacích možností, jež poskytuje škola, ovšem nikoliv na úkor vlastního zaměření školy. Že typ školy výrazně ovlivňuje profil žáka technického lycea potvrzuje jejich zájem a volba volitelných předmětů. Rovněž zapojení žáků technického lycea do mimoškolních aktivit je výrazně orientováno podle profilu školy. Ve větší míře se zde uplatňuje hlubší studium matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Účast žáků a jejich umístění ve vyšších kolech soutěží jako jsou MO, FO jsou toho důkazem. Jsme si vědomi, že i toto přispívá k propagaci školy, k jejímu kreditu u veřejnosti i při získávání uchazečů o studium na všechny studijní obory, které jsou na škole zavedeny.

Tento typ studia zapadá do kurikula SPŠ. Zde je třeba připomenout důvody, které nás vedly k projektu Technického lycea. Ty byly dány faktem, že dlouhodobě více jak polovina našich ab-solventů pokračuje v dalším studiu na vysokých technických školách. Učební plány studijních oborů SPŠ vycházejí však z profilu absolventa a předpokládají jeho umístění především do praxe. Odborná specializace ve vyšších ročnících je na úkor širšího matematicko-přírodovědného základu včetně obecně technických základů. Dochází tedy k rozporu mezi vlastní přípravou absolventa a potřebami výstupu u těch absolventů, kteří pokračují ve studiu na vysoké škole. Východiskem z této situace může být jen cílená příprava ke studiu na vysokých technických školách a tímto východiskem je právě obor technické lyceum.

SPŠ mají pro výuku tohoto oboru příslušné technické zázemí. Zejména je třeba však zdůraznit, že má-li tento typ studia splnit své cíle, musí být realizován na školách, ve kterých učitelské sbory a tedy i žáci mají styk s technickou praxí a je tedy u nich zcela neformálně realizováno spojení teorie s praxí, což je pro výchovu kvalitních techniků naprosto nezbytné.