Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Charakteristika studijního oboru

David Horehleď | 1. března 2006, 12:0078-42-M/001 TECHNICKÉ LYCEUM

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7.7.1999, č.j. 24 959/99 - 23 s platností od 1.září 1999
 1. Základní údaje

  Délka přípravy:4 roky
  Obor je určen pro:hochy a dívky se zájemem o techniku, matematiku, přírodní vědy a informatiku
  Základní podmínky pro přijetí:úspěšné ukončení 9.ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče
  Způsob ukončení přípravy:maturitní zkouška
  Poskytované vzdělání:úplné střední odborné


 2. Stručný popis oboru

  Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín.
  Technické lyceum přispívá ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých školách, případně VOŠ příslušného zaměření. Jedná se tedy o podchycení části populace, která může úspěšně provádět zásadní technické inovace, podpořit exportní schopnost a celkovou konkurenceschopnost českého průmyslu a podílet se na kooperaci v rámci nadnárodních společností.
  Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika a přírodovědné předměty. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání. Toto učivo plní průpravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu.
  Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.
  Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách - jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné, povinné pro všechny žáky, druhou, menší část, představuje učivo variabilní (výběrové). Funkcí výběrového učiva je jednak vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím lepší předpoklady pro jejich profesní rozhodování, jednak prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

 3. Profil absolventa

  Absolvent technického lycea na základě studia všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů si osvojí:

  • poznatky a dovednosti umožňující mu snadněji rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky technicky orientovaného vysokoškolského studia,
  • klíčové dovednosti potřebné pro studium technických disciplín a řešení technických problémů, zvl. dovednost technického myšlení, analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu,
  • dovednosti a návyky umožňující samostatné studium a práci s informačními zdroji.


  V oblasti všeobecně vzdělávací se vyznačuje zejména:

  • spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů,
  • znalostí alespoň jednoho světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednosti číst s porozuměním a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty a firemní literaturu,
  • předpoklady pro estetické osvojování skutečnosti, chápáním přínosu literatury a dalších druhů umění včetně hmotného designu i přímého uměleckého zážitku pro život člověka,
  • pochopením principů fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, základními návyky chování občana demokratické společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko - etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života. Je schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o něm, korigovat v diskusi své názory a postoje,
  • má základní představu o lidském organismu jako celku z hlediska stavby a funkce, znalost zásad správné životosprávy ve smyslu aktivního zdraví, potřebu soustavného zvyšování tělesné zdatnosti a upevňování zdraví.


  V oblasti matematicko - přírodovědného a obecně technického vzdělávání:

  • má matematické a přírodovědné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné pro úspěšné studium technických oborů na vysoké škole. Zejména je schopen vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně, matematizovat reálnou situaci, má dostatečně rozvinutou prostorovou představivost a dokáže aplikovat matematické poznatky při řešení praktických problémů. Rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody a postupy, umí pracovat s laboratorní technikou a dodržovat přitom zásady bezpečné práce a ochrany zdraví,
  • osvojil si vybrané stěžejní poznatky z oblasti techniky, zvl. technické mechaniky a elektrotechniky, i znalost jejich praktických aplikací včetně ekologických důsledků a znalost metod a prostředků projektování a konstruování včetně počítačové grafiky,
  • chápe vnitřní souvislosti mezi učivem fyziky a matematiky a technických předmětů,
  • je schopen řešit technické problémy a při získávání a zpracování naměřených hodnot umí využít počítačovou techniku.


  Absolvent technického lycea

  získá složením maturitní zkoušky úplné střední vzdělání a to mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru. Absolventi, kteří budou hledat uplatnění přímo v praxi, si mohou odbornou přípravu doplnit na vyšší odborné škole.
  Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko - podnikatelské praxi.

 4. Zdravotní požadavky

  Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor techniky. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař.