Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 8. valné hromady Asociace SPŠ ČR konané v Peci pod Sněžkou dne 2. 10. 1997

David Horehleď | 14. září 2006, 10:05Valná hromada ASPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o činnosti Rady za uplynulé období mezi 7. v. h. ve velké Bystřici a 8. v. h. v Peci pod Sněžkou
 2. zprávu o hospodaření za rok 1996 a I. až VIII. 1997
 3. zprávu revizní komise
 4. rámcový rozpočet
 5. založení Kanceláře ASPŠ ČR, jejíž činnost smluvně zajišťuje firma E. Hiršová, Kutná Hora. Pověřuje předsedu uzavřením příslušné smlouvy na práce v rozsahu do 15 hodin měsíčně se sazbou 200 Kč za hodinu
 6. podle stanov upravených na 7. valné hromadě odměnu předsedovi za uplynulý rok ve výši 10000 Kč členům rady a vedoucím sekcí odměnu ve výši 2000,- Kč
 7. členský příspěvek na rok 1998 ve výši 3000,- Kč
 8. příspěvek na likvidaci následků povodní čtyřem členským školám v souladu se Stanovami sdružení ve výši 160.000,- Kč. (SPŠ stroj. Olomouc, tř. 17 listopadu 49; SPŠ el. Olomouc, Božetěchova 3; SPŠ stroj. a el. Uherské Hradiště, Kollárova 617; SPŠ stroj. Přerov, Havlíčkova 2)

Valná hromada ASPŠ ČR ukládá předsedovi a Radě projednat s odpovědnými pracovníky MŠMT následující část usnesení:

 1. Znovu zdůrazňujeme potřebu návratu k financování SOŠ celostátně platnými normativy bez přerozdělování na úrovni ŠÚ.
 2. Jsme znepokojeni nárůstem předpisů a regulativů zasahujících do kompetencí ředitele, které jen komplikují efektivní řízení školy a nepřinášejí žádné úspory.
 3. Zvýšení vyučovací povinnosti ředitelů a zejména zástupců ředitelů, které výrazně omezuje prostor pro řídící práci chápeme jako nedocenění významu a rozsahu této práce na školách.
 4. Zvýšení přímé vyučovací povinnosti učitelů vyvolává potřebu vytvořit časový prostor pro nadstandardní činnosti (metodická práce, rozvojové projekty, kontakty s praxí, atd.). Proto považujeme za vhodné ponechat řediteli možnost snížit v těchto případech přímou vyučovací povinnost ve stanoveném rozsahu, bez nároku na další finanční prostředky.
 5. Považujeme za účelné umožnit ředitelům, aby část své přímé vyučovací povinnosti plnili „ředitelskými hodinami“. Účelem těchto hodin je přímý kontakt se žáky různých tříd a získáváni neformálních poznatků.
 6. Opakovaně zdůrazňujeme nutnost zvýšení týdenního počtu vyučovacích hodin (včetně hodin vzniklých dělěním) na SOŠ. Z rozboru učebních plánů studijních oborů vyučovaných souběžně na našich školách vychází tato minimální hodnota týdenního počtu hodin bez realizace volitelných a nepovinných předmětů:

  technické obory:technicko administrativní:tech. lycea:
  514845


  Výše uvedené hodnoty vycházejí z nezbytného dělení na základě předpisů bezpečnosti práce a počtu pracovišť v laboratořích a odborných učebnách. Neumožňují realizovat učebním plánem stanovené volitelné a nepovinné předměty. Proto nejnižší přijatelné hodnoty jsou:

  technické obory:technicko administrativní:tech. lycea:
  535047

 7. žádáme MŠMT aby ředitelům SOŠ bylo výjimkou umožněno rozhodnout o konání praktické maturitní zkoušky v dřívějším termínu, na základě ustanovení §26 odst. 2 vyhlášky 442/91 Sb.

Dále valná hromada ukládá Radě:

 1. projednat s odpovědnými pracovníky ministerstva kritéria pro stanovení příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů škol tak, aby respektovala specifičnost odborných škol.
 2. zjistit stav prací na reformě maturitních zkoušek a podle aktuální situace projednat konkrétní závěry.

Valná hromada ukládá Radě a kanceláři sdružení rozvinout mezinárodní kontakty za účelem získávání dalších poznatků o rozvoji a činnosti našeho typu škol. Podle možnosti zorganizovat exkurzi na odpovídající školy v zahraničí s příspěvkem z rozpočtu asociace.

Valná hromada doporučuje všem školám sdružení zajistit si možnost komunikace po síti Internet.

Valná hromada podporuje ustanovení Národní rady pro vzdělávání a ukládá Radě usilovat o zastoupení v sekci odborného vzdělávání. Valná hromada bere na vědomí ustanovení sekce průmyslových škol chemických.

V Peci pod Sněžkou 2.10.1997

Ing. Petr Richter, v.r. - předseda Asociace SPŠ