Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení mimořádné valné hromady Asociace SPŠ ČR konané v Praze dne 31. 3. 1998

David Horehleď | 14. září 2006, 10:06 1. V oblasti rozpočtování středních odborných škol

  Konstatujeme velmi nepříznivou situaci v rozpočtech středních odborných škol.


  Za nejzávažnější problémy považujeme:

  1. Napjatou situaci v oblasti mezd, kde nebudou dodrženy přislíbené a zveřejněné nárůsty mezd.
  2. Jako katastrofální hodnotíme situaci v oblasti provozních nákladů, kde rozpočty většiny škol nepokryjí potřeby v souvislosti s nárůstem cen. Ve většině případů došlo dokonce k absolutnímu poklesu objemu těchto prostředků.
  3. Nepokrytí odpisů finančními prostředky přivádí školy do trvalé rozpočtové ztráty, která se přenáší do dalšího období. Tato situace znemožňuje odpovídající péči o majetek školy a nazajišťuje jejich základní rozvoj.
  4. Přisouvání rozpočtů pomocí měsíčních limitek neodpovídá nerovnoměrnému náběhu nákladů. Zvláště v podmínkách napjatého rozpočtu přivádí tento způsob řadu škol do platební neschopnosti.
  5. Stále musíme konstatovat velmi rozdílný přístup školských úřadů k rozpočtování SOŠ a zveřejňování nákladů v rozpočtu. Často dochází k výraznému přerozdělování prostředků v neprospěch SOŠ. Znovu zdůrazňujeme náš požadavek na zavedení garantovaných a celostátně platných normativů.
  6. Domníváme se, že financování SOŠ v letošním roce se stává problémem ohrožujícím samotný jejich chod, znemožňující jejich rozvoj, a jsme přesvědčeni, že rezervy je nutné hledat zejména v těchto oblastech:

   • nezpomalování realizace programu optimalizace sítě škol, zejména tam, kde existuje konsensus na optimalizačních projektech,
   • hledání rezerv v dalších oblastech rozpočtu školství (např. granty a výzkumné úkoly s často problematickými výsledky, které nejsou promítnuty do praxe atd.)

 2. V oblasti hodnocení práce ředitelů

  1. Valná hromada je znepokojena a pobouřena postupem při odvolání ředitelů Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy technické Brno, Sokolská a Střední průmyslové školy chemické akad. Heyrovského Ostrava. Okamžité odvolání, které zásadně narušuje chod školy, je zdůvodnitelné pouze u mimořádně závažného provinění. Byl zde použit velmi subjektivní a nepodložený postup. Odvolání bez udání důvodu považujeme za nepřijatelné. Domníváme se, že takový postup vnáší nervozitu a destabilizuje situaci škol. Žádáme jmenování komise, která by přešetřila tyto případy a posoudila závažnost důvodu k odvolání v kontextu s celkovými výsledky práce těchto ředitelů. Oba ředitelé jsou dlouholetými členy vedení Asociace a udělali mnoho jak pro rozvoj svých škol, tak pro Asociaci a odborné školství vůbec. Jako přílohu přikládáme výklad konkrétní situace od obou ředitelů.
  2. Uvědomujeme si velmi závažný nedostatek pravidel pro hodnocení práce ředitelů. Chybí jednoznačné definování postupu nejen při ustanovení do funkce ředitele, ale zejména při odvolání z funkce. Projevuje se nedostatek objektivních evaluačních mechanismů, které by odpovídaly standardní situaci v zemích Evropské unie. Opakovaně nabízíme svoji pomoc při práci na těchto úkolech, kterou můžeme opřít o řadu poznatků ze zahraničních stáží a ze zavádění systémů kvality na našich školách. Za důležitou podmínku považujeme, že toto hodnocení musí být komplexní a úžeji spojeno s názorem regionálních orgánů, odborných kruhů a veřejnosti spojené se školou.

 3. Vyslovujeme podporu myšlence srovnatelnosti maturitních zkoušek a vypracování standardních postupů v této oblasti

  Domníváme se však, že sonda Maturant není dostatečně účinným a efektivním prostředkem, směřujícím k tomuto cíli, zejména z těchto důvodů:

  1. V tuto chvíli pochybujeme o potřebě plošného a nákladného ověřování při současné absenci některých skupin maturitního studia (např. nástavbové studium).
  2. Termín realizace sondy oznámený školám pozdě a nevhodně volený, narušuje závažně chod školy v exponovaném období a vyvolává více náklady.
  3. Pochybnosti vyvolává samotné zpracování výsledků (např. za chybějící žáky vyplňuje dotazník, obsahující závažné postoje žáka, ředitel školy !!!). Dále se domníváme, že ÚIV má špatné předpoklady pro tuto práci, což dokazuje např. povrchní a nekomplexním postupem při zpracování programu SET.
  4. Chybí nám serióznější rozbor loňského průzkumu, který, podle našeho názoru, mohl poskytovat dostatek informací.

 4. Valná hromada pověřuje Radu asociace, aby požádala ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o naléhavou schůzku k závažným problémům odborného školství, na které seznámí ministra s tímto usnesením

  Toto usnesení bylo schváleno mimořádnou valnou hromadou Asociace, které se zúčastnilo 85 ředitelů z 98 členských škol.


V Praze dne 31. 3. 1998

Ing. Jaroslav Ponec - člen Rady Asociace SPŠ ČR

Ing. Petr Richter - předseda Asociace SPŠ ČRPřílohy:
 • výklad ředitele VOŠ a SPŠ technické Brno
 • výklad ředitele SPŠ chemické ak. Heyrovského Ostrava