Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 9. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR konané v Zubří dne 8. 10. 1998

David Horehleď | 14. září 2006, 10:08Valná hromada A SPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o činnosti Rady za uplynulé období mezi 8. v.h. v Peci pod Sněžkou a 9. v.h. v Zubří u Nového Města na Moravě.
 2. zprávu o hospodaření za rok 1997 a I. až VIII. měsíc 1998
 3. zpráva revizní komise
 4. rámcový rozpočet
 5. odměnu předsedovi asociace ve výši 13.000,- Kč, členům rady a vedoucím sekcí odměnu ve výši 2.000,- Kč
 6. členský příspěvek na rok 1999 ve výši 2.000,- Kč
 7. zprávu volební komise o řádných volbách členů a předsedy Rady A SPŠ ČR.

  • předsedou Rady A SPŠ ČR byl zvolen pan Ing. Jaroslav Ponec
  • vedoucí sekcí:

   • elektrotechniky - Ing. Plocková Marie
   • strojírenství - Ing. Lednický Jaroslav
   • stavebnictví - Ing. Arch. Sládeček Svatopluk
   • chemie - Ing. Koutník Vilém

  • členové Rady A SPŠ ČR:

   • Ing. Beneš Lubor (JM)
   • Ing. Červený Jaroslav (Praha)
   • Ing. Havlík Evžen (VČ)
   • Ing. Horažďovský Josef (JČ)
   • Ing. Kunte Jaroslav (ZČ)
   • Ing. Pokorný Jiří (Brno)
   • Ing. Ponec Jaroslav (SM)
   • Ing. Richter Petr (StČ)
   • Ing. Šafránek Petr (SM)
   • Ing. Šefčík Václav (SČ)

Valná Hromada A SPŠ ČR ukládá předsedovi a Radě projednat s odpovědnými pracovníky MŠMT ČR následující témata:
 1. Financování škol v roce 1999 realizovat podle celostátně platných normativů bez zásadního přerozdělování na úrovni ŠÚ. Jsme však připraveni k diskusi o případné změně způsobu financování škol po roce 2000.
 2. Obsah bodů a), b), c) uložených předsedovi a Radě A SPŠ ČR k projednání s odpovědnými pracovníky MŠMT, v usnesení 8. valné hromady ze dne 2. 10. 1997, které i nadále platí a neztratily na aktuálnosti.
 3. Pro financování roku 1999 zapracovat do finančního normativu dohodnutou výši 52 hodin týdně na jednu třídu.
 4. V návaznosti na příkaz č. 7/1998 ministerstva školství MT ČR připravit doporučená kritéria použitá při realizaci výše uvedeného příkazu.
 5. Požádat MŠMT ČR, aby ředitelům SOŠ bylo výjimkou umožněno od školního roku 1998/1999 rozhodnout o konání praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů v dřívějším termínu na základě ustanovení §26, odst. 2, vyhl. č. 442/91 Sb., o ukončování studia. Výjimku stanovit na dobu platnosti citované vyhlášky.
 6. Pravidla systému financování dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a to: a) DPS b) periodického odborného vzdělávání c) jazykového vzdělávání.
 7. Postup při tvorbě a vydávání nízkonákladových odborných učebnic pro SOŠ, event. překladů ze zahraničních učebnic zemí EU.
 8. Utvoření pravidel a prostor pro finanční zajištění mezinárodní spolupráce pro školy, které jsou do ní zapojeny na základě mezinárodních smluv podepsaných MŠMT ČR (především cestovní náklady učitelů).
 9. Řešit problémy financování školního roku 2000/2001 v souvislosti s přechodem na plnou kapacitu škol (rozpočet je sestavován podle údajů ke 30. 9. předchozího kalendářního roku).
 10. Řešit personální problémy v souvislosti se skokovou změnou potřeby zejména učitelů odborných předmětů při přechodu na plnou kapacitu škol. Těžiště výuky odborných předmětů je ve 4. ročníku.
 11. Bod 2b) usnesení mimořádné valné hromady A SPŠ ČR ze dne 31. 3. 1998 v Praze, týkající se pravidel hodnocení práce ředitelů.
 12. Další postup v oblasti studijního oboru technického lycea, který se podle výsledků experimentu jeví jako velmi vhodný pro střední průmyslové školy.
 13. Nabízíme MŠMT ČR a ÚIV spolupráci při zpracování pedagogické dokumentace pomocí výpočetní techniky.
Valná hromada doporučuje:
 1. všem školám sdružených v asociaci zajistit si možnost komunikace po síti internet
 2. odborným sekcím zpracovat návrhy na redukci počtu studijních oborů ve své působnosti a zpracovat pro ně volné učební plány (podle vzoru oboru Strojírenství).
Valná hromada vyslovuje uznání a poděkování panu Ing. Petru Richterovi za dlouholetou obětavou a úspěšnou činnost ve funkci předsedy Asociace SPŠ ČR.

V Zubří 8. 10. 1998

Ing. Jaroslav Ponec, v.r. - předseda Asociace SPŠ

Ing. Petr Richter, v.r. - jednatel A SPŠ ČR