Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 10. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 16. 11. 1999

David Horehleď | 14. září 2006, 10:09Valná hromada A SPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o hospodaření od poslední valné hromady do této valné hromady.
 2. zpráva revizní komise
 3. pověřuje radu na nejbližším jednání sestavením rámcového rozpočtu
 4. odměnu předsedovi asociace ve výši 13.000,- Kč, členům rady a vedoucím sekcí odměnu ve výši 2.000,- Kč a vedoucí kanceláře ve výši 3.000,- Kč
 5. příspěvek na metodickou a koordinační činnost Asociace na rok 2000 ve výši 2.000,- Kč
 6. členy revizní komise: Ing. Marii Plockovou, Ing. Petra Hlávku, a současně potvrzuje volbu Ing. Petra Hlávky předsedou revizní komise.
 7. volí dva ověřovatele zápisu: Ing. Petra Jílka a Ing. Jaroslava Načeradského
 8. sekce SPŠ stavebních volí nového vedoucího sekce: Ing. Pravdomila Gebauera

K projednávaným bodům přijala valná hromada ASPŠ ČR tato stanoviska:

 1. K státním maturitním zkouškám:

  1. školní rok 2001/2002 pokládáme za předčasný pro zavedení reformované maturitní zkoušky vzhledem k tomu, že její obsahové a koncepční principy jsou teprve předmětem široké diskuse. Doporučujeme zavést reformovanou mat. zkoušku, tak aby o ní byli informováni již žáci prvních ročníků středních škol.
  2. jsme připraveni zúčastnit se všech prací při přípravě reformované maturitní zkoušky a poskytnou své názory a zkušenosti.
  3. konstatuje, že převládá názor, který zpochybňuje účelnost dvou úrovní mat. zkoušky zejména s ohledem na nezajištěnou návaznost při přijímacím řízení na vysokou školu.
  4. považujeme za důležité, aby i nadále byla povinou částí maturitní zkoušky na středních odborných školách praktická zkouška z odborných předmětů.

 2. K oboru technické lyceum:

  1. ukládá sekci technických lyceí připravit návrh koncepce maturitní zkoušky v tomto oboru na základě stávajícího modelu mat. zkoušky při experimentálním ověřováním a projednat je s pracovníky VÚOŠ.
  2. doporučuje školám, které se podíleli na přípravě oboru TL připravit semináře pro vyučující takto:

   • SPŠS Chrudim - Mat, Fyz, stavebnictví
   • SPŠ Pardubice - ČJ, Výpočetní technika
   • MSPŠ chem. Praha - Chemie a technická chemie
   • SPŠ ST Praha - Technické kreslení, deskriptivní geometrie
   • SPŠS Plzeň - CAD
   • SPŠ Zlín - Cizí jazyky
   • SPŠS Nové město nad Metují - Technická mechanika a strojírenství
   • SPŠE Plzeň - Elektrotechnika

   Doporučuje první seminář k výuce uskutečnit v termínu duben, květen 2000
  3. Ukládá radě Asociace SPŠ ČR předložit MŠMT do konce roku ke schválení návrh maturitní zkoušky na TL při respektování povinné mat. zkoušky z matematiky jako profilového odborného vyučovacího předmětu.

 3. Ke koncepčním otázkám

  1. usilovat o udržení dobrých tradic našeho odborného školství a posilování všeobecné vzdělávací funkce SOŠ neprovádět na úkor jejich odborného profilu.
  2. podporovat a rozšiřovat spolupráci se sociálními partnery ve prospěch rozvoje soustavy středního odborného školství.
  3. při přípravě nových legislativních kroků vycházet z reálné potřeby odborného školství i z jeho specifických podmínek.
  4. znovu upozorňujeme na skutečnost, že striktní požadavek použití prostředků pro DVPP pouze pro akreditované programy je v rozporu se skutečností, že inovativní odborné kurzy nejsou zajištěny akreditací MŠMT. Požadujeme, aby i v těchto případech bylo možno použito prostředků z DVPP.
  5. ukládá předsedovi A SPŠ ČR dohodnout s ředitelem VÚOŠ Praha spolupráci mezi Asociací a VÚOŠ a umístění všech základních dokumentů na WWW stránkách VÚOŠ i stránkách asociace.
  6. ukládá radě A SPŠ znovu projednat na MŠMT zohlednění dalších součástí školy (DM, atd.) odpovídajícím způsobem v odměňování ředitelů.
  7. doporučujeme lépe zohlednit nutnost vysoce kvalifikované péče o výpočetní techniku v limitu pracovníků i ve mzdovém fondu.
  8. oblast celoživotního vzdělávání považujeme za klíčovou pro SOŠ a považujeme za důležité nastartování podpůrných programů pro tuto oblast.
  9. ukládá příslušným sekcím A SPŠ zahájit konzultaci a přípravu nových maturitních okruhů pro profilující předměty při respektování současných standardů odborného vzdělávání.

 4. V oblasti financování

  1. znovu konstatujeme, že přerozdělovací funkce okresních školských úřadů při tvorbě rozpočtů SOŠ je příliš vysoká a potlačuje princip průhledného normativního financování.
  2. upozorňujeme na nutnost dofinancování SOŠ ve škol. roce 2000/2001 s ohledem na skokový nárůst žáků od září 2000.
  3. znovu zdůrazňujeme nutnost zveřejnění přídělů finančních prostředků na příslušný okres podle typu škol, a zveřejnění pravidel okresního rozpisu rozpočtu, či rozpočtu z úrovně UŠÚ, ke kterému dosud v některých případech nedochází a obnovení principu dohadovacího řízení při přijímání rozpočtu.
  4. vyjadřujeme velké znepokejení nad propadem položky ”ostatní neinvestiční náklady” ”ONIV”, která působí provozní těžkosti a především zastavuje rozvoj škol a jejich schopnost reagovat na inovativní trendy.
  5. konstatuje nadbytečnost různých vnitřních účelově vázaných ukazatelů, které parcelují ekonomické prostředí školy a přinášejí spíše ekonomické ztráty než úspory.

V Mělníce dne 16. 11. 1999
 Ing. Jaroslav Ponec, v.r.
Ing. Josef Horažďovský, v.r.
Ověřili zápis dne: 16. 11. 1999
 Ing. Jaroslav Načeradský, v.r.
Ing. Petr Jílek, v.r.