Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 12. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 10. 10. 2001 v Churánově

David Horehleď | 14. září 2006, 10:13 | přílohy: 1 | fotografií: 6 1. VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

  1. ISŠTE, Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
  2. ISŠS a U, Žižkova 20, 586 01 Jihlava
  3. SOŠ, Baltazara Neumanna 1, 350 11 Cheb
  4. SOŠ a SOUs, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník


 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Odměnu předsedovi Asociace - Kč 12.000
   Odměnu členům rady a vedoucím odborných sekcí - Kč 3.000
  4. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře asociace - Kč 3 000


 3. VH ASPŠ volí orgány Asociace:

  Noví členové Rady asociace za odstupující členy pro probíhající funkční období (2000 - 2005)

  • Střední Čechy - Ing. Jaroslav Načeradský
  • Plzeň - Ing. Vladimír Šípek
  • Liberec - Ing. Jan Mečíř

 4. K projednávaným bodům přijala VH ASPŠ tato stanoviska:

   K otázkám financování:

  1. Znovu zdůrazňujeme potřebu transparentního a motivujícího systému financování v souvislosti se změnami v řízení školství, který bude v souladu s těmito zásadami:

   • Základem je normativní způsob financování vztažený k počtu žáků v jednotlivých studijních oborech.
   • Všeobecně závaznou právní normou budou stanovena pravidla tvorby normativů v jednotlivých oborech a vymezena role centra a krajů při stanovení normativů.
   • V jednotlivých studijních oborech (v dalším vývoji v návaznosti na rámcové vzdělávací programy) bude stanovena minimální garantovaná výše normativů.

  2. Konstatujeme, že v letošním roce se dále prohloubil problém podfinancování ostatních provozních nákladů (ONIV). Tento problém vzniká v souvislosti s tím, že nezbytný nárůst mzdových nákladů není doprovázen odpovídajícím nárůstem celkového rozpočtu školy. Dosavadní vývoj je alarmující a nasvědčuje tomu, že v závěru roku nebude část škol již schopna v plné výši ONIV hradit.
  3. Považujeme za nutné znovu zdůraznit platnost bodu 4) z Usnesení 11. VH A SPŠ:
   "V souvislosti s významným podfinancováním regionálního školství se prohlubují závažné problémy také v oblasti mzdové. V odborném školství narůstá problém získávání perspektivním učitelů pro výuku odborných předmětů, neboť tito lidé patří do jiné části trhu práce než do školství. Zvláště zde není možné ve školách nabídnout adekvátní platové podmínky. Důsledkem je alarmující odliv zejména mladých inženýrů a odborníků žádaných profesí a nemožnost jejich odpovídající náhrady".
  4. Upozorňujeme na nedostatečné financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které spolu s chybějícím kariérním řádem v této oblasti vytváří problémy. Zvláštním problémem je účelová vazba těchto skromných prostředků na akce akreditované MŠMT, neboť vzdělávací akce učitelů odborných předmětů nejsou často primárně určeny pro oblast školství a nemají proto akreditaci.

   K otázkám koncepčním:

  5. Velmi vítáme připravovaný přechod k dvoustupňovému systému vzdělávacích programů - rámcovému a školnímu. Považujeme jej za progresivní prvek kurikulární reformy. Jsme připraveni spolupracovat při vytváření i připomínkování tohoto systému.
  6. V této souvislosti žádáme o zvýšení úhrnné dotace týdenních výukových hodin v rámcovém vzdělávacím programu za 4 roky na 132 týdenních hodin. Tento počet hodin odpovídá rozsáhlým analýzám hodinové dotace ve studijních oborech technických odborných škol, které byly v minulosti v Asociaci provedeny a předány MŠMT.
  7. Považujeme za nutné, aby rámcové vzdělávací plány obsahovaly údaje o ukončování studia.
  8. VH ukládá Radě asociace, aby ve spolupráci s MŠMT a NÚOV připravila pro nové krajské orgány informační materiál o významu a perspektivě studijního oboru "Technické lyceum". Předejde se tak nepochopení významu tohoto oboru v programech odborného školství, které se v některých krajích projevuje.
  9. Sekce technických lyceí zajistí metodické semináře k výuce v TL na těchto školách:

   SPŠST Praha, Panskágrafická komunikace
   elektrotechnika
   VOŠ a SPŠE PlzeňCAD systémy
   SPŠS Chrudimfyzika

   Konání seminářů k výuce dalších předmětů na TL bude uveřejněno na webových stránkách Asociace.

  10. Vítáme skutečnost, že detailní ustanovení o modelu, obsahu a metodice reformované maturitní zkoušky byla přesunuta z navrhovaného zákona do prováděcí vyhlášky. Otevírá se tak nezbytný prostor pro hledání řešení, které bude lépe vyhovovat potřebám SOŠ. VH ukládá Radě asociace, aby v těchto otázkách úzce spolupracovala se zainteresovanými orgány.

   K otázkám řízení a kompetencí:

  11. Za velmi znepokojivé považujeme tendence, které se objevují v některých krajích a které vedou k omezování právní subjektivity škol (příspěvkových organizací kraje), zejména v ekonomické oblasti. Za základní princip ekonomické subjektivity škol považujeme zákonem deklarovanou skutečnost, že hospodaří se stanoveným rozpočtem a vytvořenými fondy podle rozpočtových pravidel. Snaha nahradit tento princip přímým rozhodováním zřizovatele o konkrétním použití rozpočtu a fondu je v rozporu s tímto principem a ve svých důsledcích vytváří překážky pro efektivní řízení na úrovni školy i na úrovni kraje.
  12. V této souvislosti se projevuje někdy snaha zbavit příspěvkovou organizaci práva rozhodovat o použití fondu rozvoje a reprodukce investičního majetku (FRIM), kterou považujeme za velmi škodlivou pro hospodaření a řízení organizace. Navíc se tím také vytváří administrativní překážky pro včasné rozhodování (např. vzhledem k dlouhým intervalům v jednání krajského zastupitelstva).
  13. Vyjadřujeme připravenost spolupracovat s orgány nově vytvořených krajů v otázkách metodických i organizačních a nabízíme možnost využít celostátní působnost i krajskou strukturu Asociace pro přenos zkušeností v této oblasti.


V Churánově 10. 10. 2001
Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda A SPŠ ČR


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Usnesení valné hromady - 12 - 2001-10-10.doc (43 KB)
  Usnesení 12. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 10. 10. 2001
  Vloženo 14. září 2006, 13:50, počet stažení: 8045x, naposledy 18. července 2024, 20:27