Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 13. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 4. 10. 2002 ve Znojmě

David Horehleď | 14. září 2006, 15:00 | přílohy: 1 | fotografií: 5I) VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

 1. Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava-Hulváky
 2. SPŠ chemická, Krátká 175/7, 410 15 Lovosice
 3. SOŠ dopravní, SOU a U, Moravská 2/964, 700 30 Ostrava-Vítkovice
 4. SPŠ a SOU, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
 5. SPŠ stavební, Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň

II) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé období
 3. Odměnu předsedovi asociace, Kč 12.000
 4. Odměnu členům rady a vedoucím odborných sekcí, Kč   3.000
 5. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000

III)  K projednávaným bodům přijala VH ASPŠ tato stanoviska:

K otázkám financování:

 1. Opakovaně vyjadřujeme znepokojení nad přetrvávajícím problémem neexistence transparentního a motivujícího systému financování škol (viz usnesení 12. VH bod IV 1). 

  Považujeme za zásadní princip normativního financování se závaznými oborovými normativy, které garantují minimální úroveň financování odborných škol a na úrovni krajů mohou být modifikovány podle místních podmínek, rozvojových záměrů kraje a jeho finančních možností pouze směrem nahoru.

  V této souvislosti považujeme za konstruktivní myšlenku dvou soustav normativů:
  • Podle věkových kohort (pro kraje)
  • Oborových normativů (pro školy, s případnou krajskou modifikac
  Přičemž celkový objem prostředků prvního systému normativů by měl převyšovat minimální objem prostředků pro oborové normativy.
 2. Znovu upozorňujeme na nevhodnost účelové vazby prostředků pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na akreditované kurzy MŠMT. V oblasti odborného vzdělávání není většina vzdělávacích akcí určena primárně pro sektor školství a proto nejsou akreditovány. Současný systém komplikuje a při napjaté rozpočtové situaci přímo ohrožuje další vzdělávání učitelů odborných předmětů.
 3. Snížení pedagogických úvazků ICT koordinátorů na školách považujeme za pozitivní krok. Považujeme však za potřebné finančně pokrýt mzdové náklady v této souvislosti. 

K otázkám řízení a kompetencí:

 1. Analýza postavení škol v krajích vede ke znepokojivému závěru o velmi různém přístupu krajů k zásadnímu principu právní subjektivity škol, který je zakotven zákonem. Faktické omezování právní subjektivity škol formou podzákonných instrukcí a předpisů považujeme za velmi negativní. Vyjadřujeme přesvědčení, že takový přístup ve svém důsledku zatěžuje vztahy mezi zřizovatelem a školami, komplikuje roli kraje v systémovém řízení regionálního školství, velmi omezuje operativnost rozhodování. Vedení škol zbavuje potřebných nástrojů k rozhodování aniž by bylo zbaveno nedělitelné odpovědnosti za tato rozhodnutí , která je dána zákonem.
 2. S nedostatečně definovaným postavením škol souvisí i nedostatečně definované postavení ředitelů, kterým zákon ukládá mimořádnou odpovědnost při výkonu státní správy na škole i řízení svěřené instituce. Považujeme za potřebné exaktněji stanovit způsob jmenování, hodnocení i odvolání ředitelů, podmínky jejich práce a odměňování, např. formou obdoby manažerských smluv.
 3. Pedagogický úvazek ředitelů v rozsahu současných předpisů považujeme za akceptovatelný i při enormním vytížení ředitelů. Domníváme se, že vzhledem k poslání školy má v jejím čele stát ředitel, který je a zůstává pedagogickým pracovníkem.
 4. Podporujeme zřízení Rad škol a přesné vymezení jejich poslání a kompetencí zákonem. Za důležité však považujeme, aby složení Rady školy odpovídalo typu školy. U středních odborných škol je nezbytné, aby v Radě školy měli nejvýznamnější postavení sociální partneři z odborné veřejnosti a zaměstnavatelských institucí odpovídajícího zaměření.

K otázkám koncepčním a metodickým:

 1. Vítáme návrhy společné pracovní skupiny pro reformu maturitní zkoušky, které směřují k realizaci vyváženého modelu maturitní zkoušky pro všechny typy škol.

  Jednoznačně podporujeme variantu:
  • 2 zkoušky společného základu
  • 3 profilové zkoušky
  • 0 – 4 nepovinné zkoušky
  s možností volby typu profilových zkoušek (prezenční, praktická, dlouhodobá s obhajobou) na úrovni školy.
 2. VH ASPŠ podporuje projekt Čs. spořitelny na předání uvolňovaných počítačů školám s repasí zajišťovanou v gesci ASPŠ. Ukládá předsedovi a Radě asociace spolupracovat při organizačním zajištění tohoto projektu.
 3. VH ASPŠ ustavuje pracovní skupinu pro legislativní problematiku a pověřuje jejím vedením Ing. M. Zapletala, ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice. Úkolem této skupiny je vyhodnocovat legislativní problémy, které negativně ovlivňují činnost škol, zprostředkovat zkušenosti s jejich řešením a ve spolupráci s vedením asociace předávat tyto podněty a informace příslušným orgánům s legislativní iniciativou.
 4. VH ASPŠ ukládá vedení asociace a sekci technických lyceí úkol zorganizovat konferenci o technických lyceích, která by zhodnotila dosavadní zkušenosti s tímto studijním oborem i s uplatněním jeho absolventů. Konference by měla představitelům krajů, odborné veřejnosti i široké veřejnosti prezentovat současné pozitivní poznatky i smysl a budoucnost oboru Technické lyceum na SOŠ.
 5. VH ASPŠ ukládá všem členským školám asociace, aby v nejkratší možné době provedli přeregistrování své školy do nové interaktivní databáze asociace. Postup je uveden na www.asps.cz

Ve Znojmě 4. října 2002

Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda ASPŠ ČR 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Usnesení valné hromady - 13 - 2002-10-04.doc (39 KB)
  Usnesení 13. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 4. 10. 2002
  Vloženo 14. září 2006, 15:04, počet stažení: 6773x, naposledy 20. července 2024, 23:59