Zápis z Odborného a metodického semináře Chemické sekce Asociace SPŠ ČR ze dne 18. – 20. června 2007

Ing. Vilém Koutník, CSc. | 12. prosince 2007, 12:02 | přílohy: 1Prezence:

SPŠCH – Ostrava
Ing. Jiří Kaličinský
ředitel

SPŠCH Pardubice
Ing. Miroslava Katzerová ředitelka

SPSCH Praha
Ing. Jiří Zajíček ředitel

SPŠ Otrokovice
Mgr. Marie Homolková

SPŠCH Brno
Ing. Vilém Koutník ředitel

SOŠP a SOUS Hranice
Ing.Drahomíra Drašnerová ředitelka

SUPŠ sklářská Železný Brod
Ing. Dagmar Folprechtová

SŠIS Dvůr Králové
Ing. Marie Podubecká
ředitelka

SPŠ Ústí nad Labem
Ing. Helena Mudrochová
ředitelka

NÚOV Praha
RNDr. Vlasta Bucharová

Úvod

Předseda sekce Ing. Koutník přivítal účastníky semináře a hned v úvodní části konstatoval trvalý úbytek škol s chemickým zaměřením. V roce 2007 je v ČR 12 škol s chemickými obory i když zájem firem o chemiky stále stoupá a do ČR začínají přicházet chemici ze Slovenska.

Podněty k projednávání

1. Pilot S RVP/ŠVP

Ing. Koutník seznámil účastníky semináře s praktickými zkušenostmi a průběžným plněním Pilotu S. NÚOV upozorňuje na volný přístup k materiálům ŠVP – zveřejněné materiály zatím oslovují více odbornou než laickou veřejnost. Informace o Pilotu S jsou zveřejněny na internetových stránkách školy.
Do projektu Pilot S se zapojily v oboru Aplikovaná chemie SPŠCH v Brně a Ostravě, jejich přístup k přípravě ŠVP byl obdobný:
- volba realizačního týmu (13–15 učitelů) a zapojení ostatních učitelů;
- získávání sociálních partnerů z řad potencionálních zaměstnavatelů, v Ostravě to byli také zaměstnanci Úřadu práce.
Zpracovaná kurikula jsou poněkud rozdílná. SPŠCh Brno má zpracován ŠVP na zaměření Analytická chemie a Farmaceutické substance, SPŠCH v Ostravě má zpracován ŠVP na celý stávající rozsah oboru Aplikovaná chemie.

Připomínky k realizaci
Čas na přípravu ŠVP byl velmi krátký. Finanční prostředky dostávaly pilotní školy jen v roce přípravy a i když nebyly hlavní motivací pro práci realizačního týmu, přesto při ověřování ŠVP chybí.

Zkušenosti
Zkušenosti z přípravy a prvního roku reallizace jsou dobré. Příprava ŠVP pomohla odstranit duplicitu vyskytující se ve výuce, napomohla zdokonalit provázanost předmětů, mezipředmětové vztahy. Realizace ŠVP se projevuje hlavně ve změně vyučovacích metod i v ověřování vědomostí žáků.

Pracovníci SPŠCH Brno připravili v rámci Pilotu S kurzy pro školy.
Ing. Koutník upozornil, že pokud se v rámci ŠVP mění kódy oborů příp. zaměření, je dobré oficiálně požádat o změnu zařazení zřizovatele a také provést změnu v rejstříku škol. Jinak mohou nastat problémy s financováním oborů (zaměření).

Praxe podle ŠVP:
podle názoru pilotních škol bude prakticky nemožné zajistit žákům čtyřtýdenní souvislou odbornou praxi, která by měla požadovanou úroveň. Důvody vytíženosti pracovníků firmy, stávající legislativa, bezpečnost práce, délka pracovní doby apod.

NÚOV RNDr. Vlasta Bucharová – plnění ŠVP je průběžně monitorováno, zpracovává se dotazník s koordinátorem, byly uskutečněny ukázkové hodiny na pilotních školách. Problémy při ověřování se projevily v realizaci průřezových témat.

2. Přijímací řízení

Diskuze problematiky PŘ (např. povinnost využívat různých testů, organizace 2. a dalších kol, zájem o studium apod.)

S výjimkou SPŠCH Brno probíhaly přijímací zkoušky ve dvou kolech. Žáci ZŠ nemají ve většině krajů příliš velký zájem o chemické obory. Většina škol přijímá žáky ke studiu jen na základě prospěchu ze ZŠ bez přijímacích zkoušek viz tabulka.

Tabulka k přijímacímu řízení školní rok 2007/2008

SPŠCH - Ostrava

SPŠCH Pardubice

SPSCH Praha

SPŠ Otrokovice

SPŠCH Brno

Aplikovaná chemie 60 žáků – dělení ve druhém ročníku

Aplikovaná chemie
60 žáků

Aplikovaná chemie
19 žáků ??

Aplikovaná chemie ??žáků

Aplikovaná chemie
2 třídy á 30 žáků

Gymnázium 30 žáků

Farmaceutické subst.
Anal. chemie

Technické lyceum 27 žáků

Technické lyceum
?? žáků

Přírodovědné lyceum 30 žáků

Farmaceutická výroba

Celkem přijato 56 žáků

Přírodovědné lyceum
?? žáků

Přírodovědné lyceum
30 žáků

Přij. zkoušky: ano
Obecné studijní předpoklady SCIO

Přij. zkoušky : ne

Přij. zkoušky : ne

Přij. zkoušky : ne

Přij. zkoušky: M, CH, CJ, obecné studijní předpoklady u PL

SOŠP a SOUS Hranice

SUPŠ sklářská
Železný Brod

SŠIS Dvůr Králové

SPŠ Ústí nad Labem

Ostatní školy
-------

Aplikovaná chemie 14 žáků

Aplikovaná chemie 8 žáků

Aplikovaná chemie 30 žáků

Aplikovaná chemie 50 žáků

-

-

Farmaceutické substance, ochrana životního prostředí

Analytická chemie
1,5 třídy
Ochrana životního prostředí 0,5 třídy

Přij. zkoušky: ano
vlastní testy

Přij. zkoušky ??

Přij. zkoušky : ne

Přij. zkoušky ne

3. Maturitní zkoušky, MANA

Diskuze otázek spojených s MANA a novou MZ (sběr zkušeností, vzájemné předání poznatků, vývoj otázky, která se týká změn zákonných ustanovení - vyjádření MŠMT, apod.).

Diskuze byla zaměřena především na provedení letošních „maturit nanečisto“. Názor všech přítomných byl shodný. Maturity nanečisto jsou zatím velmi málo propracované, jejich hodnocení nemá pro žáka zatím žádný praktický význam. Hodnocení jednotlivých předmětů je pro vyučující (zvláště v českém jazyce) obrovskou zátěží, a to v období, kdy uzavírají klasifikaci s žáky a připravují maturitní zkoušky.
Nikdo se neptal na názor škol. Většina škol neopravila testy z jazyků. CERMAT se oprav nezúčastnil. Do projetku vloženo příliš mnoho peněz, ale nejsou žádné kvalifikované ani kvantifikované výstupy. Zatím státní maturity vyznívají do ztracena.

4. Spolupráce s praxí, VŠ

Předání zkušeností z oblasti spolupráce s podniky, diskuze dobrých nápadů a námětů, zajištění praxí žáků apod.

SPŠCH – Ostrava
Spolupráce s podniky: BC-MCHZ, IVAX, BALAKOM, Cukrovar Vávrovice, SmVAK, Mittal a celá řada menších firem nám na svých pracovištích umožnuje praxe žáků 3. ročníků. S jednotlivými podniky máme uzavřeny smlouvy, které přesně definují podmínky praxe.
Dobrá spolupráce je také v oblasti technické pomoci, co se týče laboratorní techniky a odborných konzultací učitelů i žáků (SOČ). Několik let u nás pracuje v laboratoři instrumentální analýzy analytička z firmy VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o., která nám průběžně poskytuje odbornou a technickou pomoc.
V uvedených firmách také probíhají odborné exkurze.
Nadstandartní je spolupráce s MCHZ, kde se kromě výše uvedených aktivit podílíme na Dnech otevřených dveří, které firma každoročně pořádá, provádíme spolu s žáky pokusy pro návštěvníky DOD apod.
Spolupráce s VŠ: Ostravská univerzita – společné akce např. Chemie na hradě, pedagogické praxe studentů OU, Vysoká škola báňská, VŠCHT Praha, VŠCHT Pardubice - zde probíhá spolupráce v posledních letech dost obtížně, protože školy upřednostňují např. praxe žáků s podmínkou, že žák pak bude studovat na jejich VŠ.

SPŠCH Pardubice
Spolupráce s podniky:  PARAMO, Synthezia – spolupráce při propagaci školy, zajištění praxe žáků.
Spolupráce s VŠ – Univerzita Pardubice, dobrá spolupráce s katedrou anorganické, organické a analytické chemie při realizaci prací SOČ.

SPŠCH Praha
Spolupráce s podniky: Spolana Neratovice – propagační akce, Česká rafinérská,
Spolupráce s VŠ: Karlova univerzita, VŠCHT Praha spolupráce při realizaci SOČ.
CITIES – dotazník obdrží účastníci poštou.

SPŠ Otrokovice
Spolupráce s podniky
Spolupráce s VŠ

SPŠCH Brno
Spolupráce s podniky: Gumotex, PLIVA - LACHEMA, Starobrno praxe, VŠ, výzkumné a kontrolní ústavy - žáci mají možnost pracovat na špičkových pracovištích. Firmy aktivně spolupracojí při přípravě a realizaci PILOTU S, poskytují finanční podporu, pomáhají v oblasti marketingu, vybavení i popularizace školy. Vztahy poněkud narušuje fakt, že žáci většinou odchází na VŠ a do praxe jde mnohem méně absolventů než odpovídá poptávce.

SOŠP a SOUS Hranice
Spolupráce s podniky: PRECHEZA – praxe, laboratorní technika.
Spolupráce s VŠ: 
Univerzita Palackého Olomouc - praxe.

SUPŠ sklářská Železný Brod
Spolupráce s podniky: v současné době se uzavírají sklářské provozy a spolupráce je problematická. Škola se snaží zachovat ve studijním programu technologii skla.
Spolupráce s VŠ:
Univerzita Liberec – studijní program příliš nesouvisí s výukou na naší škole.
Pedagogická fakulta, VŠCHT Praha ani zde se spolupráce příliš nedaří.

SŠIS Dvůr Králové
Spolupráce s podniky: lékárny, malé potravinářské firmy,organizace, které se zabývají ochranou životního prostředí, chemické podniky v regionu nejsou.
Spolupráce s VŠ:

SPŠ Ústí nad labem
Spolupráce s podniky: SPOLCHEMIE - firma v současnosti prosperuje, je zájem o studenty.
Spolupráce s VŠ
:  kontakty jsou postupně navazovány s Universitou J.A.Purkyně, kde je velký zájem o studenty.

5. Popularizace chemie

Připravit náměty na popularizaci chemie, seznámení s dosavadními zkušenostmi z této oblasti.
Příklady: Vstup do základních škol, práce s výchovnými poradci, koresponenční soutěž pro žáky ZŠ, Vánoční chemický turnaj, Dny otevřených laboratoří - žák ZŠ pracuje v laboratoři za asistence žáka 3. ročníku.

SPŠCH Brno
Ve spolupráci s VUT Brno se připravuje propagace obou škol projekt „ chemická tramvaj“. Spolupráce s televizí Brněnská 1 vysílá pro celý Jihomoravský kraj – reportáž v délce 5 minut cena 35 000,- Kč. Ve spolupráci s VŠ a partnerskými podniky se koná „Den chemie“ pro ZŠ.

SPŠ Otrokovice
Rádio KISS – dobrá zkušenost, pět spotů denně za 50 000,- Kč za rok.

6. Certifikace kvality řízení ve školách, vlastní hodnocení

Seznámení se s aktuálním stavem plnění úkolů dané vyhl. MŠMT z oblasti vlastního hodnocení, předání zkušeností, návrh na využití nástrojů k vlastnímu hodnocení.

SŠIS
v programu má škola tyto certifikáty: CISCO , IEF, ISO. 

SPŠCH Brno
V letošním školním roce získala škola certifikaci ISO 9001a ies. Byl proveden audit a certifikace byla udělena na jeden rok. Příprava písemných podkladů k auditu se ukázala jako velmi užitečná z hlediska řízení a provozu školy (organizační řád, pracovní hodnocení zaměstnanců, pokyny pro hodnocení nadlimitních složek).
Certifikace je významným marketingovým nástrojem zvláště při jednání se zahraničními partnery.  Názory ostatních účastníků: doplňte prosím

7. Europasy

Problematika europasů a jejich aplikace
RnDr. Vlasta Bucharová předala informační materiály o europassech. 

8. ČŠI

Předání vzájemných informací o aplikaci kontrol ze strany ČŠI
Problematika bude dořešena na další schůzce

Odpovídají: všichni

9. Bezpečnost v laboratořích, právní normy, REACH

Projednání otázek BOZP (REACH, zákon č. 356/2003 Sb.)
Problematika bude dořešena na další schůzce

Odpovídá: Ing. Zajíček (dohodnuto s ním).

10. Zahraniční spolupráce

Dobré zkušenosti z oblasti spolupráce se zahraničím. Diskuze.

SPŠCH – Ostrava

SPŠCH Pardubice
V roce 2007 škola získala certifikát kvality IES (Interantional Education Society).

SPSCH Praha

SPŠ Otrokovice

SPŠCH Brno
Institut Dr. Flada Stuttgart, Leonardo s evr. zeměmi stud obor Chemik operátor, Institut pro chemická povolání a životní prostředí Dráž´dany, SPŠCH Nováky- Interchem.

SOŠP a SOUS Hranice

SUPŠ sklářská Železný Brod
SŠIS Dvůr Králové: certifikaty: CISCO , IEF, ISO.

SPŠ Ústí nad labem 

Přílohy: