Zápis z jednání elektrotechnické sekce Asociace středních průmyslových škol ČR konané dne 5. 10. 2011 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 21. října 2011, 14:41 | přílohy: 1Program:
 1. Elektrotechnická kvalifikace a obory vzdělání skupiny 18, 23, 26, 39, současný stav a  trendy v pracovně právní legislativě  s ohledem na uplatnění absolventů
 2. NSK – (Národní soustava kvalifikací) – kvalifikace pro obory  Elektrotechnické a Informatické  - návaznost na NSP – (Národní soustava povolání)
  1. 187-001-M  Správa operačních systémů – březen 2011
  2. Ověřování výsledků vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb. prostřednictvím autorizovaných osob
  3. Autorizující orgán, žádost o udělení autorizace, správní poplatek (1500,- Kč), autorizované osoby, kurzy pro autorizované osoby
  4. První zkušenosti s autorizací podle NSK
 3. Diskuse
 4. Různé
Jednání elektrotechnické sekce zahájil a řídil Ing. Jaroslav Král

Ad1)

Zákon 309/ 2006 Sb.  § 11 Zvláštní odborná způsobilost.

Navazující a dosud platná vyhláška  50/1978 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice, odkazuje na elektrotechnické vzdělání SO, USO VŠ v oboru elektrotechniky, ale nikterak  nedefinuje vzdělávací standard.
Zařazení pole KKOV nebo JKOV ve skupině 26 nikoliv podle standardizovaného obsahu vzdělání. Příloha č.2 vyhlášky z roku 1982. (21, 24, 28, 42)

Současné dvoustupňové kurikulum - nová soustava oborů, ŠVP x RVP ….  a neexistující žádný závazný dokument, který by obsahově zcela jednoznačné definoval elektrotechnickou kvalifikaci.

Pracovníci  NÚOV pod vedením Ing. Pešky  + pracovní skupina složená ze zástupců
elektrotechnické sekce Asociace SPŠ, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, ESČ, Českého svazu  zaměstnavatelů v energetice a Českomoravské elektrotechnické asociace, již v r. 2010 definovala kompetence, které lze s ohledem na dosavadní vzdělávací praxi i reálný výkon práce považovat za elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhl. č.50/1978 Sb. Byly tak definovány a specifikovány cesty získání kvalifikace jak v počátečním vzdělávání, tak i v dalším vzdělávání.

Jde v podstatě o vložený volitelný obsahový okruh se specifickou částí přípravy na kompetence v oblasti elektrotechniky, který by škola rozpracovala prostřednictvím ŠVP v rámci disponibilních hodin ( 8 hod. praktické a 12 hod. teoretické výuky). Škola by tak směřovala přípravu k IT pozicím u nichž je podmínkou odborná způsobilost v elektrotechnice.
Informace o využití tohoto obsahového okruhu přípravy by se uváděla na zadní straně vysvědčení.

Obsahový okruh zahrnuje:
 1. Elektrotechnické názvosloví a základní elektrotechnické veličiny
 2. Technickou dokumentaci v elektrotechnice
 3. Elektrotechnické výpočty
 4. Montážní a elektroinstalační práce
 5. Měření elektrických veličin
 6. BPOZ

Tento návrh je  na legislativním odboru MŠMT a dosud nebyl řešen v kontextu nové
strategie EU a ČR v oblasti BOZP připravovaná změna zákona 309/2006 Sb, a následné vydání vyhlášek pro činnost na zařízeních představujících  zvýšenou míru ohrožení života a majetku. Zde se projevuje i značná nejednotnost elektrotechniků organizovaných ve svazech (Unie elektrotechniků, ESČ, ČES atd.) a neschopnost zpracovat  a podat relevantní návrh nové vyhlášky na MPSV.

Ad2)

Zákon 179/2006 Sb. ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je účinný od 1. 8. 2007.. Jde o způsob ověřování a uznání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to jakým způsobem je získal, zda studiem nebo praxí…….

Ověřování je realizováno prostřednictvím autorizovaných osob podle příslušného hodnotícího standardu k dosažení odborné způsobilosti uchazeče.
Autorizovaná osoba má právo zkoušet a vydávat osvědčení o uznání dílčí kvalifikace.
Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Ad3)

Přítomní ředitelé upozorňují na dlouho neřešený problém, který vznikl zrušením závazných normativních ukazatelů na počet žáků ve skupinách pro vyučování praktických elektrotechnických předmětů v oborech typu M.
Při klesajícím počtu žáků na školách klesají ředitelům finanční prostředky a tím také „manévrovací schopnosti“,  zřizovatelé nezohledňují  financování méně početných skupin v oborech M, přičemž v oborech typu H a L je na to v pedagogických dokumentech pamatováno. Ředitelé málo početné třídy nedělí vůbec  nebo vytvářejí větší skupiny. S ohledem na BPOZ, vyhodnocení  „ elektrického“ rizika, pak tuto situaci řeší organizačně, čímž se zkracuje doba, kdy jednotliví žáci přichází do přímého kontaktu s elektrickým zařízením laboratoří a dílen, spíše se pak orientují na zpracování pořízených výsledků měření, demonstraci apod., což je na úkor kvality poskytovaného vzdělání.

Prosazování tohoto požadavku bylo již prezentováno v závěrech z jednání ASPŠ v roce 2006

Ad4)

Přítomní byli informováni a zároveň pozváni na konference pořádané v měsíci listopadu 2011:

 1. Konference škol se zaměřením na IT - cílem je vytvořit standard pro IT obory, koná se dne 1. 11. 2011 na SŠ automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10
 2. Konference  „ Kompetence v kurikulární reformě“, která je určena středním odborným školám elektrotechnickým, je pořádaná MŠMT a NIDV dne 10. 11. 2011 na MŠMT v Praze, sál 081.
 3. Informace o nových normách: ČSN EN 50191 ed. 2 – Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení.
Závěr:

Do usnesení z jednání Valné hromady APŠ ČR dát návrh, aby k RVP oborů vzdělání informatika a mechatronika bylo možné připojit volitelný blok elektrotechnického vzdělávání, jehož absolvování by bylo uváděno na zadní straně vysvědčení a osvědčovalo tak elektrotechnické vzdělání i v těchto oborech pro získání kvalifikace se zvláštní odbornou způsobilostí.


Zapsal: Ing. Jaroslav Král


 

Přílohy: