Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 5.10. 2017

David Horehleď | 9. října 2017, 23:28 | přílohy: 9 1. Jednání Valné hromady se zúčastnilo 108 ze 117 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 2. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace:
   SŠP, Krnov, příspěvková organizace
  2. Školy, které splynuly s jinou organizací, změna názvu školy:
   0
  3. Školy, které jsou novými členy Asociace:
   0                 
 3. Valná hromada projednala výroční zprávu za kalendářní rok 2016 předloženou Dozorčí radou Asociace a schvaluje výsledky hospodaření za rok 2016. Výroční zpráva je přílohou tohoto usnesení. (Příloha – výroční zpráva za rok 2016)
  Výsledky hlasování: pro 108 proti 0 zdržel se 0

 4. Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Asociace pro rok 2018. (Příloha – schválený rozpočet pro rok 2018)
  Výsledky hlasování: pro 108 proti 0 zdržel se 0

 5.  Valná hromada přijala následující stanoviska k odborným tématům:
  1. Valná hromada projednala návrh reformy financování regionálního školství. Jednoznačně požadujeme zajistit dostatečnou výši nadtarifních složek platů, která je nezbytná pro personální zajištění výuky zejména v odborných předmětech. Dále je nutné dořešit:
   • Financování tříd, ve kterých je vyučováno více zaměření jednoho oboru. K tomu by bylo možné využít například obnovení termínu zaměření oboru.
   • Způsob financování praktických jízd předmětu řízení motorových vozidel, kdy jeden učitel vyučuje vždy jen jednoho žáka.

    V oblasti financování technických škol požadujeme vytvoření potřebných zdrojů pro trvalou obnovu technického vybavení pro výuku. Doporučujeme využít i možnosti operačních programů a jejich úpravy v tomto smyslu.
  2. Valná hromada opakovaně a důrazně upozorňuje na nutnost skokového navýšení platů pedagogických pracovníků tak, aby byly minimálně srovnatelné s platy ostatních pracovníků s vysokoškolským vzděláním. K navyšování platů dochází i u ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců. Za tohoto stavu není reálné dosáhnout vládou přislíbené výše 130 % průměrného platu v roce 2020 bez razantního navýšení.
  3. Valná hromada nesouhlasí s možností opakování jednotných přijímacích zkoušek v maturitních oborech vzdělání. Jde o velmi neefektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu a další administrativní zátěž škol. Tento model nelze na základě porovnání výsledků opakovaných zkoušek v roce 2017 objektivně obhájit. Proto navrhujeme konat zkoušku pouze jednou, případně nahradit přijímací zkoušky plošným testováním žáků 9. tříd základní školy. 
  4. V rámci revizí RVP v oborech skupiny 18 Informatické obory a skupiny 23 Strojírenské obory je nutné legislativně vyřešit získání elektrotechnické kvalifikace zařazením bloku odborných elektrotechnických předmětů, jehož absolvování by bylo uvedeno na maturitním vysvědčení absolventa. Je to nutné z důvodu uplatnění absolventů v mechatronických oborech a činnostech popsaných NSK, kdy absolventi výše uvedených oborů zasahují do technologií v průmyslových a elektrotechnických provozovnách.
  5. Valná hromada upozorňuje na další neúměrný nárůst administrativy ve školách, a proto žádá MŠMT, aby aktivněji vystupovalo v mezirezortních vyjednáváních ve smyslu snížení této zátěže. Současný stav znamená nutnost posílení počtu nepedagogických pracovníků, kteří budou tyto činnosti zajišťovat.


Špindlerův Mlýn 5. 10. 2017                                                                                      Ing. Jiří Zajíček, v.r. 

Přílohy: