Technické lyceum a vysoké školy

David Horehleď | 1. března 2006, 12:00Projekt technického lycea je všemi technickými vysokými školami přijímán pozitivně a s nadějí ve zvýšení zájmu o vysokoškolské studium technických oborů. Jako konkrétní příklad stanoviska vysoké školy mi dovolte citovat vyjádření Západočeské univerzity v Plzni:

Projekt technického lycea řeší zásadním způsobem vážný nedostatek v systému středních škol, totiž rozpor mezi příklonem většiny gymnázií k preferenci humanitního vzdělávání a praktickou orientací středních odborných škol. To se projevuje ve změně struktury uchazečů o vysokoškolské studium. Vysoké školy reagovaly rozšiřováním nabídky v těch oborech, kde byl zřejmý převis poptávky (zejména ekonomické a právnické obory). Dnes je zřejmé, že tato poptávka je dána nejen relevantním společenským vývojem, ale i "rozevíráním nůžek" mezi gymnazijním a prakticky zaměřeným odborným vzděláváním. Pro část populace, která má zájem o hlubší studium technicky zaměřených oborů, není ve středním školství vytvořen dostatečný prostor. Jedná se tedy o podchycení části populace, která může úspěšně provádět zásadní technické inovace, podpořit exportní schopnost a celkovou konkurenceschopnost českého průmyslu a podílet se na kooperaci v rámci nadnárodních společností.
Z hlediska technických studijních oborů vysokých škol je pojetí projektu technického lycea ideální přípravou k vysokoškolskému studiu. Velmi důležité je, že absolvent technického lycea je velmi dobře připraven ke vstupu na libovolný technický obor, což je důsledkem dostatečně širokého základu v matematice, fyzice a informatice. Za klíčové považujeme zařazení bloku grafické komunikace a vhodné skloubení znalostí z technického kreslení, deskriptivní geometrie a systémů pro počítačovou podporu technických prací (CAD). Významné je však i to, že absolvent technického lycea má již základní zkušenost s konkrétní aplikací teoretického základu.
Projekt technického lycea je velmi dobře přijímán konferencí rektorů, Radou vysokých škol i zájmovými sdruženími Inženýrská akademie apod.) Z uvedených důvodů vřele doporučujeme, aby po detailním vyhodnocení experimentu se technické lyceum stalo standardním studijním oborem ve struktuře středního školství."

Toto stanovisko podepsali: Doc. RNDr. František Ježek, Csc. - Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, Csc. - prorektor Západočeské univerzity, Doc. RNDr. Jiří Holenda, Csc. rektor Západočeské univerzity a Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. místopředseda Inženýrské akademie a současný rektor Západočeské univerzity.
Konečné vyhodnocení projektu bude možné provést až na základě výsledků studia našich žáků na VŠ. Již dnes se však domníváme, že technické lyceum je potřebný a životaschopný studijní obor. Věřím, že letošní maturity a zejména úspěšnost absolventů na vysoké škole náš názor potvrdí, a že se tento druh studia stane běžným studijním oborem na SPŠ. O jeho zavedení mají zájem i další průmyslové školy.